fbpx
Gwledd y Gaeaf ar y Glannau 15 Tachwedd 2023 a 2 Ionawr 2024
Rhagor o wybodaeth

Dathlu Pencampwyr Chwaraeon 2023

Mae gan Abertawe draddodiad balch o greu chwaraewyr gwych. Mae angen ymroddiad, penderfyniad ac oriau o waith caled i gynnal y ddinas chwaraeon rydyn ni’n ei hadnabod ac yn dwlu arni. P’un ai’r gwirfoddolwr neu’r hyfforddwr sy’n rhoi awr ar ôl awr o’i amser yn y cefndir, y tîm sydd wedi bod y mwyaf llwyddiannus trwy’r flwyddyn neu’r chwaraewr sydd wedi cyflawni’r mwyaf yn ei gamp, mae Abertawe’n ddinas sy’n llawn pencampwyr chwaraeon.

Enwebwch rywun ar gyfer un o Wobrau Chwaraeon Abertawe

Cynhelir Gwobrau Chwaraeon Abertawe nos Iau 28 Mawrth 2024 yn y Brangwyn.

Ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Abertawe, bydd 13 o wobrau ar draws y categorïau canlynol:

Rhagor o wybodaeth

Enwebwch rywun ar gyfer un o Wobrau Chwaraeon Abertawe

Noddwyr Gwobrau Chwaraeon Abertawe 2023

Swansea Council

Mewn cydweithrediad a Freedom Leisure

 

 

 

 

 


Person Ifanc Ysbrydoledig y Flwyddyn a noddir gan Arvato CRM Solutions

Arvato CRM Solutions ydym ni. Rydym yn bartner profiad cwsmeriaid a gwella effeithlonrwydd busnesau i sefydliadau sy’n barod i ail-lunio ac ailddyfeisio’r ffordd y maen nhw’n gweithio ac yn cysylltu â’r rheini sydd o’r pwys mwyaf. Rydym yn llunio dyfodol gwell ar gyfer y byd hefyd. Grymuso’n pobl a’n cymunedau, adeiladu diwylliant cynhwysol ac amrywiol, lleihau ein heffaith amgylcheddol a chreu cadwyn gyflenwi gadarn. Mae ein partneriaethau tymor hir sydd â’u canolfannau yn y rhanbarth yn cynnwys Yr Adran Drafnidiaeth, Cyngor Castell-nedd Port Talbot ac Ambiwlans Awyr Cymru.

Agorodd ein safle yn Abertawe yn 2013, gan ddarparu gwasanaethau a rennir i amrywiaeth o gleientiaid llywodraeth ganolog. Rydym bellach yn cyflogi mwy na 200 o bobl, rydym wedi sefydlu rhaglen brentisiaeth a graddedigion ac rydym yn cefnogi mentrau elusennol a chymunedol amrywiol yn yr ardal leol.


Tîm Ysgol y Flwyddyn noddir gan
 Coleg Gwyr Abertawe

Mae’n bleser gan Goleg Gŵyr Abertawe noddi gwobr Tîm Ysgolion y Flwyddyn. Mae gan y coleg hanes cadarn o gynhyrchu sêr chwaraeon eithriadol, gan gynnwys Leigh Halfpenny, Jazz Carlin, Justin Tipuric, Nicky Smith a Danny Williams, gyda llawer o’i fyfyrwyr o’r gorffennol a’r presennol yn cynrychioli’u sir yn y gamp o’u dewis wrth astudio yn y coleg. Mae’n darparu un o’r amrywiaethau ehangaf o academïau chwaraeon yn y wlad ac mae ganddo dros 300 o fyfyrwyr sy’n cynrychioli’r coleg yn rheolaidd. Mae rhaglen yr Academi Chwaraeon yn cynnwys amrywiaeth o gyfleoedd chwaraeon gan gynnwys chwaraeon tîm ac unigol. Mae myfyrwyr yn cael y cyfle i ddatblygu mewn amgylchedd cefnogol wrth barhau i ddatblygu ar eu llwybr academaidd a galwedigaethol. Mae gan y coleg raglen bwrsariaeth a mentora i athletwyr profiadol, sy’n cynnwys elfennau ariannol a chyfannol.

 

Hyfforddwr Perfformiad y Flwyddyn noddir gan Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe

Fel cyfleuster cymunedol ac o’r radd flaenaf, mae Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe’n ymrwymedig i gefnogi chwaraeon, o lawr gwlad i’r lefel elît. Rydym yn cydweithio â nifer o gyrff llywodraethu, clybiau a sefydliadau partner i ddatblygu gweithgareddau dŵr yn ein rhanbarth. Rydym yn falch iawn o’n partneriaeth â Chyngor Abertawe ac rydym wrth ein bodd ein bod yn cefnogi Gwobrau Chwaraeon Abertawe unwaith eto ac yn dathlu campau chwaraeon 2023.

 

Gwirfoddolwr y Flwyddyn noddir gan John Pye Auctions

John Pye Auctions yw Tŷ Arwerthu manwerthu mwyaf y DU. Gwerthir miloedd o eitemau bob wythnos, o gelfi, dillad ac offer electronig i nwyddau gwyn a mwy. Mae ein safle ym Mhort Talbot yn cynnig cyfle i chi weld pob eitem bob dydd Llun o 8am i 12pm. Ewch i www.johnpye.co.uk i gael gwybod mwy. Edrychwch, cynigiwch, prynwch, mae’n hawdd!


Chwaraewr Iau ag Anabledd y Flwyddyn noddir gan
 Stowe Family Law

Yma yn Stowe Family Law, ni yw’r cwmni cyfraith teulu mwyaf a mwyaf clodwiw yn y DU. Gyda rhwydwaith helaeth o 79 o swyddfeydd a thîm o dros 150 o gyfreithwyr ymroddgar, rydym wedi bod yn arbenigo mewn amrywiaeth eang o faterion cyfraith teulu ers i ni gael ein sefydlu ym 1982.

Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn noddir gan Chwaraeon Cymru

Rydym am weld cenedl iachach a mwy heini. Rydym am i bob person ifanc gael dechrau da mewn bywyd fel y gall pob un fynd ymlaen i fwynhau oes o chwaraeon. Rydym hefyd yn ymrwymedig i roi’r gefnogaeth angenrheidiol i’n hathletwyr mwyaf addawol fel y gallant gystadlu’n llwyddiannus ar lwyfan y byd.

 

Chwaraewraig Iau’r Flwyddyn noddir gan EYST Cymru

Elusen a arweinir gan fuddiolwyr yw Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig Cymru sy’n cefnogi cymunedau lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru. Gyda thîm o 75 o aelodau o staff ar draws Cymru, rydym yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau sy’n canolbwyntio ar bum piler allweddol:

  • Cefnogi plant a phobl ifanc o leiafrifoedd ethnig.
  • Cefnogi teuluoedd o leiafrifoedd ethnig.
  • Cefnogi ffoaduriaid, ceiswyr lloches ac ymfudwyr.
  • Cefnogi grwpiau cymuned lleiafrifoedd ethnig.
  • Herio hiliaeth yn y gymdeithas ehangach.

Fel y Corff Arweiniol ar gyfer Hil ers 2017, a benodwyd gan Lywodraeth Cymru, rydym yn darparu Rhaglen Ymgysylltu â BAME Cymru Gyfan. Mae ein sefydliad yn ymroddedig i gydraddoldeb, amrywiaeth, cyfiawnder cymdeithasol a hawliau dynol. Ymysg ein llwyddiannau mae berchen ar eiddo yn Abertawe a Chaerdydd, acolâdau fel Gwobr Gwirfoddoli Jiwbilî Platinwm y Frenhines Elizabeth II yn 2022, ac yn bwysicaf oll, yr effaith ddyddiol rydym yn ei chael ar fywydau pobl.


Chwaraewraig Iau’r Flwyddyn noddir gan
Pure Football Abertawe

 

 

 

 

 

Rydym yn byw, yn anadlu ac yn cefnogi’r campau……rydym yn frwd dros chwaraeon yn Pure.

Mae Pure Football yn gyfadeilad chwaraeon pob tywydd sy’n darparu cyfleoedd i blant ac oedolion o bob gallu chwarae eu camp o ddewis ar unrhyw adeg o’r flwyddyn. Rydym yn frwd dros ddarparu cyfleuster neilltuol yn Abertawe i gefnogi chwaraeon llawr gwlad.

Mae ein caeau 3G wedi’u llifoleuo, eu hamgáu â ffensys rhwyllog ac ar agor saith niwrnod yr wythnos. Ar draws ein cyfleuster mae gennym dri chae 7 bob ochr, pedwar cae 5 bob ochr, arena 3G dan do, campfa ac ardal gaffi/bar. Mae Pure Football yn darparu ffordd o fyw. Lle i unigolion a grwpiau o’r un meddwl fyw, anadlu a chwarae chwaraeon.

Chwaraewr y Flwyddyn noddir gan McDonald’s

McDonald's M

Mae McDonald’s unwaith eto’n falch o fod yn un o noddwyr Gwobrau Chwaraeon Abertawe i gydnabod mabolgampwyr neilltuol a’u cyflawniadau. Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi cael eu henwebu.


Chwaraewr Iau’r Flwyddyn noddir gan
Yr Adran Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff, Prifysgol Abertawe

Swansea Uni logo

Mae’r Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff yng nghampws y bae, ac mae’n cynnwys labordai o’r radd flaenaf. Rydym yn canolbwyntio ar addysgu o ansawdd uchel (yn y 13eg safle yn y DU) ac ymchwil o’r radd flaenaf. Mae staff yn gwneud ymchwil arloesol sy’n amddisgyblaethol ei natur ac yn canolbwyntio ar chwaraeon drwy gydol oes.Mae gennym gysylltiadau cryf â phartneriaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

 

Dyddiad
28 MAW 2024
Lleoliad
Brangwyn Hall