fbpx
Wythnos RETRO y Mwmbwls - Castell Ystumllwynarth
2 - 4 Mehefin

Croeso i Fae Abertawe

Mae’r haul yn disgleirio…

Mae’r diwrnodau’n hwy, mae’r tywydd yn gynhesach, mae pobl yn dechrau meddwl am fynd allan yn i’r awyr agored a gwneud y mwyaf ohono – mae’r haf wedi cyrraedd! Ac mae calendr o ddigwyddiadau gwych ar gael yma ym Mae Abertawe. P’un a ydych chi’n mwynhau cyngherddau awyr agored, parciau, traethau, atyniadau awyr agored, llwybrau hanesyddol neu leoliadau diwylliannol, mae gennym y cyfan.

Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld chi i gyd, yn dawnsio’r penwythnos i ffwrdd yn Wythnos RETRO y Mwmbwls. Dod â’r gorau mewn hiraeth yn syth atoch chi. Ail-fyw blynyddoedd hyfryd eich ieuenctid yn arddull y 70au, yr 80au a’r 90au! Dydd Gwener 2 Mehefin i ddydd Sul 4 Mehefin 2023. Tiroedd Castell Ystumllwynarth. Bar trwyddedig a stondinau bwyd ar gael, stondinau Fairground a phlant.

Dydd Gwener 2il Mehefin DISCO INFERNO – nos thema’r 70au
Noson – 5pm i 11pm. Byw ar y llwyfan: Amseroedd Da
Band 9 darn – Teyrnged i Chic a Nile Rodgers.DJ trwy’r nos Jules Rees
Gwisg ffansi 70au dewisol
Bar trwyddedig a stondinau bwyd ar gael trwy’r nos
Stondinau Fairground a phlant

Dydd Sadwrn 3 Mehefin NAWR BETH BETH YDYCH CHI’N GALW’R 80au
Disco mwyaf o’r 80au yn Abertawe.12 hanner dydd i 11pm – Dydd a nos
Diwrnod thema 80au.Yn fyw ar y llwyfan: Profiad Trydan yr 80au.
Gwisg ffansi 80au dewisol. Djs trwy’r dydd.

Dydd Sul 4ydd Mehefin Britpop i Ibiza ac yn ôl. DJ chwedlonol IBIZA ALEXP – Gofod, Ibiza. Ed Kurno ( Pacha, Eden, Miss Moneypennys, Ibiza )
Byw ar y llwyfan: Band DMF. Diwrnod thema’r 90au.Trwy’r dydd 12noon i 7pm
Gwisg ffansi 90au dewisol.

Tocynnau penwythnos: £ 20.00
Pob un o’r tri digwyddiad ar gyfer argyfyngau cost byw, gan ostwng yn unig £ 20.00
AM DDIM i lai na 12au ond dim ond oedolyn yng nghwmni oedolyn.

Darganfod mwy

Bydd Sioe Awyr Cymru’n dychwelyd i’r awyr ar
1 a 2 Gorffennaf. Mae digwyddiad am ddim mwyaf Cymru’n cynnwys arddangosiadau syfrdanol dros Fae Abertawe, gan gynnwys Red Arrows byd- enwog yr RAF, hediad Coffa Brwydr Prydain, a thîm arddangos Typhoon yr RAF y mae pawb yn edrych ymlaen at eu gweld. Ynghyd â’r arddangosiadau ar y ddaear ar gyfer y teulu cyfan, cerddoriaeth fyw a pphrofiadau rhithwir, mae hwn yn benwythnos na ddylid ei golli.

Darganfod mwy

Mae’r haul yn gwenu ac mae gan Abertawe lu o atyniadau mewn mannau i greu atgofion – dyma’r amser gorau i ddechrau gwneud
yn fawr o’r awyr agored.

Gellir dod o hyd i’n hatyniadau eiconig mewn darn 5 milltir o Fae Abertawe felly gallech ymweld ag un man neu gynifer ag y mynnwch a gwneud llwybr ohono.

Gallech fynd ar bedalo ym Mharc Singleton am reid hamddenol o gwmpas y llyn cychod – alarch neu ddraig, eich dewis chi yw e!

Beth am roi cynnig ar golff gwallgof pan fyddwch yn y parc ac os ydych chi’n ffansïo gêm arall mewn lleoliad gwahanol, gallwch wneud hynny yng Ngerddi Southend yn y Mwmbwls.

Os ydych chi’n ffansïo cael hwyl yn y dŵr, mae Lido Blackpill ar gael gyda phwll padlo a nodweddion dŵr – a gorau oll, gallwch ei fwynhau am ddim!

Ni fyddai trip i’r rhan hon o Abertawe’n gyflawn heb daith ar Drên Bach Bae Abertawe sy’n cynnig ffordd hyfryd o weld y golygfeydd.

Atyniadau Awyr Agored

 

 

Darganfyddwch stori diwydiant ac arloesedd yng Nghymru yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe.

Trwy dechnoleg ryngweithiol mae’r amgueddfa’n darparu llawer o gipluniau o fywydau gweithwyr y genedl, yn aml yn cael eu hadrodd yn eu geiriau eu hunain. Fel hyn gall ymwelwyr ddadorchuddio gwreiddiau rhai o’n sefydliadau a’n cymunedau mwyaf poblogaidd a dylanwadol, o Undebau Llafur pwerus a’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol i Gymdeithasau Cyfeillgar a’r capeli anghydffurfiol hollbresennol.

Mae’r amgueddfa hon hefyd yn esbonio sut mae Cymru wedi gweld llawer o newidiadau yn yr hanner can mlynedd diwethaf, gan esblygu o fod yn wlad lle’r oedd diwydiant trwm a gwaith arloesol yn arferol, i wlad o ddiwydiant a masnach uwch-dechnoleg, ymchwil wyddonol flaengar a thwristiaeth amlochrog. Wrth i’r byd newid, felly hefyd Cymru.

Dewch i archwilio ein harddangosfeydd diddorol ac ymuno yn yr hwyl yn ein digwyddiadau niferus. O ddyddiau dawns, marchnadoedd hen bethau a chrefftau i Barti Haf Mawr GRAFT. Mae rhywbeth at ddant pawb!

Rydym ar agor 7 diwrnod yr wythnos, gyda mynediad AM DDIM; felly dewch draw i weld sut y trawsnewidiodd tair canrif o ddiwydiant trwm fywydau pobl a chymunedau yng Nghymru a’r byd.

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

 

Mae Bae Abertawe hefyd yn gartref i sawl parc gwych a llawer o draethau hardd – y mae gan dri ohonynt statws baner las. Ewch â phicnic a threuliwch y dydd yno!

Os ydych chi’n hoff o hanes, yna mae’n rhaid i chi ymweld â Chastell Ystumllwynarth sy’n dyddio nôl i’r 12fed ganrif – mae calendr llawn o ddigwyddiadau i’w mwynhau drwy gydol y flwyddyn a hefyd deithiau tywys rheolaidd a gynigir gan Gyfeillion Castell Ystumllwynarth.

Felly, p’un a ydych yn hoffi golff gwallgof, sgyrsiau hanes neu deithiau ar gwch neu drên, mae gennym ni’r llwybr i chi.

Profwch ein llwybrau yr haf hwn, Pam oedi?

Neidiwch i’r haf gyda Chwaraeon ac Iechyd. Rydym yn cynnig chwaraeon hwyliog a gweithgareddau corfforol yn y gymuned leol, gan annog pobl o bob oed a gallu i fod yn egnïol, gwneud ffrindiau newydd a dysgu sgiliau newydd.

Boed yn sesiynau gweithgaredd gan Pilates neu Tai Chi, gwersylloedd gwyliau i blant a phobl ifanc, teithiau cerdded hunan-arweiniol neu hyfforddwyr, mae gennym rywbeth i chi a’ch teulu yn ystod gwyliau’r haf.

Chwaraeon ac Iechyd

 

Bydd Abertawe yn cynnal wythnos arall o chwaraeon o’r radd flaenaf yn haf 2023 gyda Chyfres Para Treiathlon y Byd 2023 yn dychwelyd ar 15 Gorffennaf ac Ironman 70.3 Abertawe ar 16 Gorffennaf! Bydd yr Ŵyl Parachwaraeon wythnos o hyd hefyd yn dychwelyd ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu’r miloedd o athletwyr, cefnogwyr a gwylwyr yn ôl!

Darganfod mwy yma

 

Mae Sioe Awyr Cymru a’r perfformwyr gwych sydd wedi’u trefnu ar gyfer Parc Singleton yr haf hwn, gan gynnwys Madness, Tom Grennan a Ministry of Sound Classical, ymysg yr adloniant o’r radd flaenaf byddwn yn ei ddarparu ar eich cyfer.

Hefyd bydd Arena Abertawe’n croesawu amrywiaeth arbennig o berfformwyr gan gynnwys Hollywood Vampires – sy’n cynnwys yr arwyr cerddoriaeth roc Alice Cooper, Johnny Depp a Joe Perry o Aerosmith, gyda’r gitarydd Tommy Henriksen.

Darganfod mwy yma

Beth bynnag fo’r tywydd, mae gan Abertawe ddigon o bethau i’w
mwynhau dan do gydag amrywiaeth o leoliadau diwylliannol sy’n addas i blant yn ogystal â’n 17 o lyfrgelloedd hyfryd.

Mae llawer o’n lleoliadau diwylliannol o fewn pellter cerdded i’w gilydd felly gallwch eu mwynhau fel rhan o lwybr cyffrous o amgylch y ddinas.

Beth am ddechrau yn Oriel Gelf Glynn Vivian ac ymweld â’r arddangosfa Anifeiliaid’ newydd sbon? Mae’n arddangos gwaith o gasgliad parhaol yr oriel ac mae’n rhoi’r cyfle i weld sut mae artistiaid wedi ymateb i’n perthynas ag anifeiliaid dros y canrifoedd.

O’r oriel gallwch fynd i Amgueddfa Abertawe a chael cip ar ei harddangosfa o’r enw Abertawe’r 20fed Ganrif sy’n archwilio casgliadau o Abertawe ar ôl y rhyfel.

Mae’n cynnwys gwisgoedd, ffotograffau, modelau a hyd yn oed bin concrit o Ddyfaty! Rownd y gornel mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau sydd wedi trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau yn y misoedd sy’n dod ar gyfer pobl o bob oedran gan gynnwys digwyddiad Dewch i Ganu, cyfnewid llyfrau a dathliadau Diwrnod Ffoaduriaid

Ddarganfod lleoliadau diwylliannol

Paratowch bicnic a dewch i ymlacio yn lleoliad delfrydol Castell Ystumllwynarth ar gyfer dau berfformiad gwych yn y theatr awyr agored. Pa un ydych chi’n bwriadu ei weld? Neu a fyddwch chi’n cael hwyl yn gwylio’r ddau berfformiad?

Noddwr swyddogol yw holidaycottages.co.uk

Darganfod mwy

Os ydych chi’n mwynhau perfformiadau byw, mae gennym bopeth o Valley Rock Voices ac Old Time Sailors-Sea Shanty yn Neuadd Brangwyn i Jurassic Earth ac In The Night Garden yn Theatr y Grand Abertawe.

Rydym yn gobeithio eich bod chi’n cytuno, mae popeth ar gael yn Abertawe’r haf hwn!

Digwyddiadau