fbpx
Joio ein hatyniadau awyr agor yf haf hwn!
Gweld Mwy

Joio’r Haf yn Abertawe!

Ydych chi wedi cynllunio’ch haf yn Abertawe eto? Wel peidiwch â phoeni, dyma ganolbwynt digwyddiadau a gweithgareddau Bae Abertawe ac mae CYMAINT yn digwydd eleni, 2022 yw’r flwyddyn ar gyfer digwyddiadau gwych a diwrnodau mas ar garreg eich drws.
O’n traethau trawiadol i ddigwyddiadau bach a mawr, gweithgareddau ParkLives i weithgareddau ar y prom i’ch cadw chi a’r teulu cyfan yn heini. Os ydych chi’n chwilio am ychydig o ddiwylliant, dyma’r lle i chi hefyd, dan do yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau neu mas yn yr awyr agored yng Nghastell Ystumllwynarth, mae’r cyfan yno i chi ei fwynhau!
Darllenwch ragor i gael ysbrydoliaeth ar gyfer yr haf.

Jazz!

Mae Gŵyl Jazz Ryngwladol Abertawe yn ôl eleni gyda rhai o’r artistiaid a’r bandiau lleol a rhyngwladol gorau. Dewch i fwynhau sain cŵl jazz o ddydd Iau 23 i ddydd Sul 26 Mehefin o gwmpas lleoliadau amrywiol yn yr Ardal Forol. Mae’r digwyddiad hwn mewn partneriaeth â Chlwb Jazz Abertawe

Rhagor o wybodaeth

Airshow polaroid

Sioe Awyr Cymru

Dewch i brom Abertawe ddydd Sadwrn 2 a dydd Sul 3 Gorffennaf lle gallwch weld rhai o beilotiaid ac arddangosiadau awyr gorau’r byd gyda pherfformiadau erobatig anhygoel. O hofrenyddion jet i’r Red Arrows enwog, dyma ddigwyddiad na fyddwch am ei golli. Bydd hefyd arddangosiadau ar y ddaear, stondinau bwyd a diod blasus, cerddoriaeth fyw, gweithgareddau i’r teulu, reidiau a mwy! A’r peth gorau amdano? Mae’r cyfan AM DDIM!

Rhagor o wybodaeth

ParkLives a’r tîm Chwaraeon ac Iechyd

Mae’r tîm Chwaraeon ac Iechyd yn brysur yn cwblhau eu rhaglen haf llawn hwyl i bawb, a bydd eleni’n well nag erioed! Gallwch ddisgwyl sesiynau padlfyrddio ar eich traed i’r teulu, beicio mynydd, gwersylloedd US Girls, mynyddfyrddio, beiciau cydbwysedd a mwy.

Yn y cyfamser mae eu hamserlen wythnosol yn parhau gyda Cherdded Nordig, Cylchedau, Pilates, T’ai Chi, Zumba a ffitrwydd llai heriol i oedolion hŷn. Cymerwch gip ar yr amserlen.

Rhagor o wybodaeth

Atyniadau Awyr Agored

Mae pum milltir yn ardal eithaf mawr, ac mae gennym y cyfan sydd ei angen arnoch yn yr ardal hon. P’un a ydych am chwarae rownd neu ddwy o golff gwallgof yn y parc (mae dau gwrs ar gael, un yng Ngerddi Southend a’r llall ym Mharc Singleton), neu beth am fynd ar un o’r pedalos ar y llyn cychod? Yna gallwch neidio ar Drên Bach Bae Abertawe a theithio i Lido Blackpill i fwynhau chwarae yn y parc dŵr sy’n cynnwys ardal chwarae i blant, wal ddringo a chyfleusterau picnic – dewch â rhywbeth blasus gyda chi!

Rhagor o wybodaeth

Castell Ystumllwynarth

Mae gan Gastell Ystumllwynarth olygfeydd godidog o Fae Abertawe gan ei fod yn eistedd ar ben y bryn yn y Mwmbwls. Mae’n dyddio’n ôl i’r deuddegfed ganrif ac mae’n llawn hanes. Gallwch ddarganfod hanesion cudd y castell drwy fynd ar un o Deithiau Tywys y castell a gynhelir drwy gydol yr haf gan un o dywyswyr gwirfoddol profiadol niferus Cyfeillion Castell Ystumllwynarth. Yn ogystal â’r teithiau cynhelir digwyddiadau gwych eraill yn y castell fel perfformiadau Theatr Awyr Agored o Rapunzel ac A Midsummer Night’s Dream a’r Diwrnod Tywysogion a Thywysogesau.

Rhagor o wybodaeth

Cyngherddau gwych

Mae gennym benwythnos o berfformiadau gwych ar eich cyfer ym Mharc Singleton ym mis Gorffennaf.  Bydd un o enwogion amlycaf y byd cerddoriaeth, Nile Rodgers a CHIC, yn perfformio ddydd Gwener 29 Gorffennaf, ac yna bydd y gantores dalentog sydd wedi gwerthu miliynau o albymau, Anne-Marie, yn perfformio yno ddydd Sadwrn 30 Gorffennaf, gyda Paul Weller yn dod â’r penwythnos i ben ddydd Sul 31 Gorffennaf gyda sioe a fydd yn cynnwys gwaith o bob cyfnod o’i yrfa doreithiog a’i gerddoriaeth newydd wych. Archebwch eich tocynnau nawr!

Rhagor o wybodaeth

Theatr Awyr Agored

Cydiwch yn eich cadair blygu a phaciwch rywbeth neis i’w fwyta ar gyfer y theatr awyr agored yng Nghastell Ystumllwynarth y mis Awst hwn a noddir gan Cartref oddi Cartref. Gallwch ddisgwyl digonedd o wiriondeb a phypedau yn y cynhyrchiad hwn sy’n addas i’r teulu am y ferch â gwallt hir, Rapunzel, ar 5 Awst.

Dewch i fwynhau comedi glasurol Shakespeare o gariad a brad ac anhrefn ym mherfformiad A Midsummer Night’s Dream mewn lleoliad gwirioneddol hudol ddydd Iau 25 Awst. Nid yw llwybr gwir gariad bob amser yn esmwyth…

Archebu tocynnau

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau 

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau’n parhau i gynnal arddangosfeydd gwych dros fisoedd yr haf gan gynnwys ‘Bwyd Lleol’, lle gallwch ddysgu am rai o’r bobl, y cerbydau, y busnesau a’r prosiectau sy’n gysylltiedig â siopa’n lleol yn y gorffennol a’r presennol.

Mae ‘Trawsnewid’ yn brosiect Amgueddfa Cymru sydd wedi’i anelu at bobl ifanc LHDTC+ rhwng 16 a 25 oed. Mae’n canmol y diwylliant cyfoethog sydd gan gymunedau LHDTC+ Cymru – sy’n cael eu hanghofio’n aml – i’w gynnig.

Dewch i ddarganfod hanes rhai o’r bobl a fu’n aros yn hen farics milwrol Penalun, Dinbych-y-pysgod, drwy’r arddangosfa hon o’u celf ‘Un Byd – Celfweithiau o Wersyll Penalun’.

Dewch i ddathlu ‘Cartref oddi Cartref’ gyda’r holl bobl a sefydliadau sydd wedi bod yn rhan o wneud Abertawe’n Ddinas Noddfa am dros ddeng mlynedd, a darganfyddwch straeon y rheini sydd wedi ceisio lloches yn Abertawe a sut maent wedi helpu i wneud y ddinas yn lle mwy croesawgar.

Cynhelir amrywiaeth eang o ddigwyddiadau hefyd gan gynnwys diwrnodau dawns, Noson Swper GRAFT, diwrnodau chwarae, parti môr-ladron a Marchnad Hen Bethau a Gwneuthurwyr Abertawe. Cymerwch gip ar eu gwefan am yr holl wybodaeth.

Rhagor o wybodaeth

Canolfan Dylan Thomas

Yr haf hwn, bydd Canolfan Dylan Thomas yn dathlu gwaith ysgrifenedig Dylan am wyliau ei blentyndod gyda gweithdai creadigol, llwybrau i blant, a llu o weithgareddau difyr i’r teulu cyfan eu mwynhau. Rhowch gynnig ar weithgaredd hollti ac aildrefnu cerddi, creu comig llawn cymeriadau a straeon anhygoel, ac ysgrifennu cerdyn post gan rannu’ch atgofion gwyliau eich hun! Ac os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Abertawe Dylan, ymunwch â Chwmni Theatr Fluellen am daith wych yn seiliedig ar berfformiad o amgylch canol Abertawe.

Rhagor o wybodaeth

Penwythnos o chwaraeon

The first week of August sees some of the fittest athletes in the country swim, run and cycle across Swansea when the World Para Series Triathlon and Ironman 70.3 comes to town on the weekend of August 6/7th. Why not go along and whoop, clap and cheer the super-fit participants along the route?

Yn ystod wythnos gyntaf mis Awst bydd rhai o athletwyr mwyaf heini’r wlad yn nofio, yn rhedeg ac yn beicio ar draws Abertawe pan ddaw Cyfres Para Treiathlon y Byd ac Ironman 70.3 i’r ddinas ar benwythnos 6/7 Awst. Beth am ddod i gefnogi, curo dwylo ac annog y cyfranogwyr hynod heini ar hyd y llwybr?

Rhagor o wybodaeth

Head to your local library

Your local library has much to offer than books. This summer, Swansea libraries have some very exciting projects taking place including their summer reading challenge, Stories Futures and World Re-imagined. Be sure to check back soon for further details on these great events that will be taking place.