fbpx

Joio’r Haf yn Abertawe!

Ydych chi wedi cynllunio’ch haf yn Abertawe eto? Wel peidiwch â phoeni, dyma ganolbwynt digwyddiadau a gweithgareddau Bae Abertawe ac mae CYMAINT yn digwydd eleni, 2022 yw’r flwyddyn ar gyfer digwyddiadau gwych a diwrnodau mas ar garreg eich drws.
O’n traethau trawiadol i ddigwyddiadau bach a mawr, gweithgareddau ParkLives i weithgareddau ar y prom i’ch cadw chi a’r teulu cyfan yn heini. Os ydych chi’n chwilio am ychydig o ddiwylliant, dyma’r lle i chi hefyd, dan do yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau neu mas yn yr awyr agored yng Nghastell Ystumllwynarth, mae’r cyfan yno i chi ei fwynhau!
Darllenwch ragor i gael ysbrydoliaeth ar gyfer yr haf.

ParkLives a’r tîm Chwaraeon ac Iechyd

Mae’r tîm Chwaraeon ac Iechyd yn brysur yn cwblhau eu rhaglen haf llawn hwyl i bawb, a bydd eleni’n well nag erioed! Gallwch ddisgwyl sesiynau padlfyrddio ar eich traed i’r teulu, beicio mynydd, gwersylloedd US Girls, mynyddfyrddio, beiciau cydbwysedd a mwy.

Yn y cyfamser mae eu hamserlen wythnosol yn parhau gyda Cherdded Nordig, Cylchedau, Pilates, T’ai Chi, Zumba a ffitrwydd llai heriol i oedolion hŷn. Cymerwch gip ar yr amserlen.

Rhagor o wybodaeth

Atyniadau Awyr Agored

Mae pum milltir yn ardal eithaf mawr, ac mae gennym y cyfan sydd ei angen arnoch yn yr ardal hon. P’un a ydych am chwarae rownd neu ddwy o golff gwallgof yn y parc (mae dau gwrs ar gael, un yng Ngerddi Southend a’r llall ym Mharc Singleton), neu beth am fynd ar un o’r pedalos ar y llyn cychod? Yna gallwch neidio ar Drên Bach Bae Abertawe a theithio i Lido Blackpill i fwynhau chwarae yn y parc dŵr sy’n cynnwys ardal chwarae i blant, wal ddringo a chyfleusterau picnic – dewch â rhywbeth blasus gyda chi!

Rhagor o wybodaeth

Castell Ystumllwynarth

Mae gan Gastell Ystumllwynarth olygfeydd godidog o Fae Abertawe gan ei fod yn eistedd ar ben y bryn yn y Mwmbwls. Mae’n dyddio’n ôl i’r deuddegfed ganrif ac mae’n llawn hanes. Gallwch ddarganfod hanesion cudd y castell drwy fynd ar un o Deithiau Tywys y castell a gynhelir drwy gydol yr haf gan un o dywyswyr gwirfoddol profiadol niferus Cyfeillion Castell Ystumllwynarth. Yn ogystal â’r teithiau cynhelir digwyddiadau gwych eraill yn y castell fel perfformiadau Theatr Awyr Agored o Rapunzel ac A Midsummer Night’s Dream a’r Diwrnod Tywysogion a Thywysogesau.

Rhagor o wybodaeth

Cyngherddau gwych

Mae gennym benwythnos o berfformiadau gwych ar eich cyfer ym Mharc Singleton ym mis Gorffennaf.  Bydd un o enwogion amlycaf y byd cerddoriaeth, Nile Rodgers a CHIC, yn perfformio ddydd Gwener 29 Gorffennaf, ac yna bydd y gantores dalentog sydd wedi gwerthu miliynau o albymau, Anne-Marie, yn perfformio yno ddydd Sadwrn 30 Gorffennaf, gyda Paul Weller yn dod â’r penwythnos i ben ddydd Sul 31 Gorffennaf gyda sioe a fydd yn cynnwys gwaith o bob cyfnod o’i yrfa doreithiog a’i gerddoriaeth newydd wych. Archebwch eich tocynnau nawr!

Rhagor o wybodaeth

Theatr Awyr Agored

Cydiwch yn eich cadair blygu a phaciwch rywbeth neis i’w fwyta ar gyfer y theatr awyr agored yng Nghastell Ystumllwynarth y mis Awst hwn a noddir gan Cartref oddi Cartref. Gallwch ddisgwyl digonedd o wiriondeb a phypedau yn y cynhyrchiad hwn sy’n addas i’r teulu am y ferch â gwallt hir, Rapunzel, ar 5 Awst.

Dewch i fwynhau comedi glasurol Shakespeare o gariad a brad ac anhrefn ym mherfformiad A Midsummer Night’s Dream mewn lleoliad gwirioneddol hudol ddydd Iau 25 Awst. Nid yw llwybr gwir gariad bob amser yn esmwyth…

Archebu tocynnau

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau 

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau’n parhau i gynnal arddangosfeydd gwych dros fisoedd yr haf gan gynnwys ‘Bwyd Lleol’, lle gallwch ddysgu am rai o’r bobl, y cerbydau, y busnesau a’r prosiectau sy’n gysylltiedig â siopa’n lleol yn y gorffennol a’r presennol.

Mae ‘Trawsnewid’ yn brosiect Amgueddfa Cymru sydd wedi’i anelu at bobl ifanc LHDTC+ rhwng 16 a 25 oed. Mae’n canmol y diwylliant cyfoethog sydd gan gymunedau LHDTC+ Cymru – sy’n cael eu hanghofio’n aml – i’w gynnig.

Dewch i ddarganfod hanes rhai o’r bobl a fu’n aros yn hen farics milwrol Penalun, Dinbych-y-pysgod, drwy’r arddangosfa hon o’u celf ‘Un Byd – Celfweithiau o Wersyll Penalun’.

Dewch i ddathlu ‘Cartref oddi Cartref’ gyda’r holl bobl a sefydliadau sydd wedi bod yn rhan o wneud Abertawe’n Ddinas Noddfa am dros ddeng mlynedd, a darganfyddwch straeon y rheini sydd wedi ceisio lloches yn Abertawe a sut maent wedi helpu i wneud y ddinas yn lle mwy croesawgar.

Cynhelir amrywiaeth eang o ddigwyddiadau hefyd gan gynnwys diwrnodau dawns, Noson Swper GRAFT, diwrnodau chwarae, parti môr-ladron a Marchnad Hen Bethau a Gwneuthurwyr Abertawe. Cymerwch gip ar eu gwefan am yr holl wybodaeth.

Rhagor o wybodaeth

Canolfan Dylan Thomas

Yr haf hwn, bydd Canolfan Dylan Thomas yn dathlu gwaith ysgrifenedig Dylan am wyliau ei blentyndod gyda gweithdai creadigol, llwybrau i blant, a llu o weithgareddau difyr i’r teulu cyfan eu mwynhau. Rhowch gynnig ar weithgaredd hollti ac aildrefnu cerddi, creu comig llawn cymeriadau a straeon anhygoel, ac ysgrifennu cerdyn post gan rannu’ch atgofion gwyliau eich hun! Ac os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Abertawe Dylan, ymunwch â Chwmni Theatr Fluellen am daith wych yn seiliedig ar berfformiad o amgylch canol Abertawe.

Rhagor o wybodaeth

Penwythnos o chwaraeon

Yn ystod wythnos gyntaf mis Awst bydd rhai o athletwyr mwyaf heini’r wlad yn nofio, yn rhedeg ac yn beicio ar draws Abertawe pan ddaw Cyfres Para Treiathlon y Byd ac Ironman 70.3 i’r ddinas ar benwythnos 6/7 Awst. Beth am ddod i gefnogi, curo dwylo ac annog y cyfranogwyr hynod heini ar hyd y llwybr?

Rhagor o wybodaeth

Ewch i’ch llyfrgell leol

Mae gan eich llyfrgell leol gymaint yn fwy i’w gynnig na llyfrau. Yr haf hwn, mae gan Lyfrgelloedd Abertawe brosiectau cyffrous iawn ar y gweill, gan gynnwys Sialens Ddarllen yr Haf, StoryFutures a The World Reimagined. Gwnewch yn siŵr eich bod yn galw heibio eto’n fuan i gael manylion pellach am y digwyddiadau gwych hyn a fydd yn cael eu cynnal.

Rhagor o wybodaeth

Siopwch ym Marchnad Abertawe

Yng nghanol y ddinas, dan do cromennog eiconig, gallwch ddod o hyd i Farchnad arbennig Abertawe sy’n gartref i dros 100 o fasnachwyr sy’n gwerthu popeth o ddanteithion lleol i fwyd rhyngwladol ac anrhegion unigryw. P’un a ydych chi’n dod o Abertawe neu’n ymwelydd o bell, rydych yn siŵr o gael croeso cynnes!
Peidiwch â cholli’r cyfle i brofi ardal fendigedig Gardd y Farchnad yng nghanol neuadd y farchnad. Mae’n hafan lle gallwch fwyta, gweithio a mwynhau amrywiaeth o adloniant… mae hyd yn oed gorsaf ddŵr i gŵn.

Rhagor o wybodaeth

O ddosbarthiadau dawns Encanto i brofiadau deinosoriaid

Mae’r Quadrant yn dod â sesiynau dawns Encanto hollol rhad ac am ddim i chi ddydd Sadwrn, 30 Gorffennaf. Rhowch gyfle i’ch rhai bach golli eu hunain gyda’r teulu’n Madrigal. Mae archebu lle yn hanfodol i osgoi siom. Dilynwch y Quadrant ar y cyfryngau cymdeithasol neu cofrestrwch i’r cylchlythyr i fod y cyntaf i archebu!

Cwrdd â t-rex, triceratops, a velociraptors yng nghanol Abertawe ar ddydd Llun, 1 Awst. Rhowch rywbeth iddynt bragu amdano pan fyddant yn dychwelyd i’r ysgol ym mis Medi. Gallant cyffwrdd a ddod yn agos i deinosoriaid, o dan arweiniad gofalus y Dino Rangers dewr. Cadwch llygaid ar gyfryngau cymdeithasol y Quadrant am amserlen y dydd.

O weithdai celf i weithgareddau syrcas, mae rhywbeth i bawb yn ystod wythnos Midsummer Mayhem yn y Cwadrant.  Bydd dyddiadau’r wythnos yn cael eu datgelu’n fuan… ond gallwn warantu y bydd hon yn wythnos i’w chofio, lle mae eich rhai bach yn cael mwynhau gweithgareddau gwahanol am ddim bob dydd. Mae archebu lle yn hanfodol i osgoi siom. Dilynwch y Quadrant ar y cyfryngau cymdeithasol neu cofrestrwch i’r cylchlythyr i fod y cyntaf i archebu!

Pwy sy’n dweud bod angen i chi fynd ar anturiaethau a gwyliau mawr i ddiddanu’r plant yr haf hwn? Gall yr Entertainer, The Works a Trespass sicrhau haf i’w cofio yn eich ty eich hun. Os ydych chi’n mynd ar gwyliau tramor, gwnewch yn siŵr bod eich croen yn barod gyda chymorth The Body Shop, Boots ac Superdrug. Peidiwch ag anghofio y gallwch hefyd gael eich gwisgoedd gwyliau yn barod gyda chymorth Quiz, Superdry, The Clothing Culture a Schuh.
Mwy o wybodaeth

Byddwch yn greadigol


Mae gan Oriel Gelf Glynn Vivian galendr llawn gweithgareddau dros yr haf, gan ddechrau gyda Glynn Vivian gyda’r Hwyr ar 21 Gorffennaf er mwyn dathlu agor arddangosfeydd newydd gyda cherddoriaeth fyw, gweithdai a sgyrsiau.

Bydd teuluoedd yn dwlu ar y sesiynau wythnosol sy’n llawn gweithgareddau difyr a gynllunnir dros y gwyliau – bob dydd Sul o 24 Gorffennaf, gallant gymryd rhan yn Ysgol Goedwig dydd Sul yr Haf (yn y bore) a’r Clwb Ffilmiau i Deuluoedd (yn y prynhawn). Bob dydd Mercher ym mis Awst, cynhelir y gweithdai ‘Dwi’n gallu…’, sef gweithdai hygyrch i deuluoedd lle ceir thema wahanol bob wythnos – Dwi’n gallu… printio, Dwi’n gallu… paentio, Dwi’n gallu… cerflunio, Dwi’n gallu… gwnïo. Bob ddydd Iau bydd cyfle i greu a phaentio eich gosodiad hudol a rhyfeddol eich hun ar thema’r goedwig yn ystod y Gweithdai Coedwigoedd Hudol a Mynyddoedd Ysbrydol i Deuluoedd.

Rhagor o wybodaeth

Sioe Gŵyr

Cynhelir Sioe Gŵyr flynyddol eleni ddydd Sul 31 Gorffennaf ym mharcdiroedd Parc Castell Penrhys ger Bae Oxwich. Digwyddiad amaethyddol undydd traddodiadol yw’r sioe. Bydd rhaglen lawn o arddangosfeydd a chystadlaethau’n cael ei chynnal drwy gydol y dydd a byddwch yn rhyfeddu at yr amrywiaeth o weithgareddau y gall pobl o bob oed eu mwynhau.

Cofiwch ymweld â’r pebyll cystadleuaeth i weld yr arddangosfeydd blodau, llysiau, coginio a chelf a chrefft. A pheidiwch â cholli’r atyniadau yn y prif faes gan gynnwys arddangosfa o’n hoff geffylau gwedd ac, wrth gwrs, y sioe gŵn unigryw hynod boblogaidd ….

Prynwch eich tocynnau