fbpx
Sŵ Trofannol Plantasia
Archebwch nawr!

Ydych chi’n cyflawni’ch lefelau gweithgarwch corfforol wythnosol?

Wyddech chi yr argymhellir bod oedolion hŷn (60+) yn cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol dyddiol i gael buddion iechyd, gan gynnwys buddion iechyd corfforol a meddyliol, lles a chymdeithasol da.

Mae tîm Chwaraeon ac Iechyd Cyngor Abertawe’n gyffrous i fod yn rhan o ymgyrch newydd ledled Cymru i gynnwys oedolion hŷn mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol gan weithio mewn partneriaeth â Freedom Leisure i ddatblygu rhaglen weithgareddau ddifyr ac amrywiol ar draws Abertawe fydd yn:

✅ Helpu i’ch ysgogi, gan fod cadw’n heini’n darparu buddion gwych i’ch iechyd meddyliol a chorfforol.

Eich atgoffa i gadw’n ddiogel a bod yn gyfrifol

Eich cefnogi

 

Bydd mwyafrif ein dosbarthiadau’n cael eu cyflwyno gan Freedom Leisure, a gallwch chi fod yn rhan o’u Cymuned Heinibyddwch yn heini, byddwch yn gymdeithasol, byddwch yn chi eich hun!

Mae’r dosbarthiadau ffitrwydd ‘Aur‘ yn berffaith i’r rheini sydd am ddechrau ymarfer corff neu ddychwelyd i ymarfer corff ar ôl y flwyddyn ddiwethaf dim ond £3  ac maent yn cynnwys cylchedu, aerobeg, hyfforddiant ffitrwydd ac aerobeg dŵr.

Mae ychydig o weithgarwch corfforol yn dda, ond mae mwy yn well! Mae ein rhaglen Oedolion Hŷn Heini hefyd yn cynnwys chwaraeon cerdded, boreau coffi a sesiynau aml-gamp fel sesiynau tenis bach a thenis bwrdd ar draws ein canolfannau.

Gallwch gadw lle ar-lein neu gallwch alw heibio un o’n 5 canolfan hamdden i gadw lle (gweler y rhifau isod).

Gallwch weld ein hamserlen lawn yma

  • Canolfan Llandeilo Fferwallt 01792 235040
  • Canolfan Hamdden Cefn Hengoed 01792 798484
  • LC Abertawe 01792 466500
  • Canolfan Hamdden Treforys 01792 797082
  • Canolfan Hamdden Penlan 01792 588079
  • Canolfan Hamdden Penyrheol 01792 897039

Mae ParkLives fel arfer yn cynnig gweithgareddau difyr mewn parciau, gan annog pobl i wneud ffrindiau newydd a mwynhau mannau gwyrdd yn eu cymunedau lleol. O droeon iachus yn y gymuned, zumba â sesiynau cylchedu i sesiynau mynyddfyrddio a Thai Chi, mae amrywiaeth o sesiynau ParkLives i blesio pawb.

Mae’r gweithgareddau, sydd wedi’u hamserlenni, fel arfer yn para awr a chânt eu harwain gan arweinwyr sesiwn cefnogol a chyfeillgar sydd wedi’u hyfforddi a gwirfoddolwyr o’r gymuned leol. Gwelir manylion yma

Gyda holl fanteision cerdded, nid oes esgus am beidio â mynd allan a mwynhau’r awyr agored a’r golygfeydd o’n cwmpas. Gallwch gael gwybod popeth y mae ei angen arnoch am gadw’n iach drwy gerdded gyda thaith gerdded dan arweiniad, llwybrau cerdded hirsefydlog y gallwch roi cynnig arnynt, neu drwy ymuno ag un o’r grwpiau cerdded pwrpasol yn ardal Bae Abertawe yma.

Mae’r rhaglen Oedolion Hŷn Heini a gyflwynir gan dîm Chwaraeon ac Iechyd Cyngor Abertawe, mewn partneriaeth â Freedom Leisure. Ariennir y rhaglen gan Lywodraeth Cymru fel rhan o Gynllun Cyflawni Pwysau Iach: Cymru Iach, ac fe’i cydlynir yn genedlaethol gan Chwaraeon Cymru.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch chwaraeonaciechyd@abertawe.gov.uk

Ewch i weld nhw are Facebook ac Twitter.