fbpx
2022 10k Bae Abertawe Admiral
Gallwch gofrestru nawr ar gyfer ras 2022

Sut i fwynhau ein harfordir a'n cefn gwlad yn ddiogel

Rydym am i chi fynd yn ôl adref gydag atgofion anhygoel. I sicrhau hynny, rydym wedi cynnwys gwybodaeth bwysig yma ac ar ein tudalen ‘Dewch i Fae Abertawe. Yn gyfrifol’ am sut i fwynhau ein harfordir a’n cefn gwlad yn ddiogel. Cymerwch amser i’w darllen, yna gallwch ymlacio, gan wybod eich bod chi, eich ffrindiau a’ch teulu’n barod i gael amser gwych!

Ydych chi’n cymryd rhan mewn gweithgaredd ar y môr neu ar y tir?

 1. Beth bynnag y byddwch yn ei wneud a ble bynnag y byddwch yn ei wneud, sicrhewch fod yr amodau’n ddiogel a bod gennych y cyfarpar cywir. Os ydych yn newydd i’r gweithgaredd neu’n amhrofiadol, defnyddiwch weithredwr achrededig (lle y bo’n briodol, mae’r holl weithredwyr yn y llyfryn hwn wedi cyflawni’r achrediad gweithgareddau priodol).
 2. Gwyliwch eich traed: mae nifer o’n traethau a rhannau o’n morlin yn gartref i fywyd môr fel pysgodyn bwyell, sy’n gallu pigo pan fyddwch yn sefyll arnynt, yn ogystal â mannau creigiog sy’n gallu arwain at doriadau croen. Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio esgidiau dŵr, yn enwedig gyda phobl iau, a cheisiwch gadw llygad ar ble rydych chi’n sefyll.
 3. Os ydych yn cymryd rhan mewn gweithgaredd ar y môr neu ger y draethlin, yna cadwch lygad ar y llanw – gall y llanw droi’n gyflym yma gan achosi ymchwydd llanw neu lanw terfol; yn enwedig ym Mae y Tri Chlogwyn, Burry Holms a Sarn Pen Pyrod. Gall Ganolfan Gwylio Arfordir Pen Pyrod, Rhosili eich helpu i gynllunio’ch taith gerdded yn ddiogel.
 4. Os ydych chi’n syrffio yn Llangynydd, cadwch lygad am longddrylliadau dan y dŵr.
 5. Argymhellir y dylech gadw llygad ar eich plant ar bob adeg a nofio ar draeth sydd ag achubwr bywyd – gweler isod am ragor o wybodaeth am draethau sydd ag achubwyr bywyd RNLI. Os ydych chi’n gweld rhywun mewn trafferthion, peidiwch â cheisio mynd i mewn i’r dŵr, ffoniwch 999 a gofynnwch am wyliwr y glannau.
 6. A chofiwch eich eli haul!

 

Diogelwch Dŵr ar y Traeth

Patrolau Achubwyr Bywyd yr RNLI | Gwanwyn/Haf 2021

Caswell: 27 Mawrth – 12 Medi, 7 niwrnod yr wythnos, 10.00am – 6.00pm

Langland/Rotherslade: 27 Mawrth – 12 Medi, 7 niwrnod yr wythnos, 10.00am – 6.00pm

Porth Einon/Horton: 1 Mai – 5 Medi, 7 niwrnod yr wythnos, 10.00am – 6.00pm

Bydd achubwyr bywyd ar batrôl rhwng y baneri coch a melyn rhwng 10.00am a 6.00pm bob dydd, a byddant ar gael i ddarparu cyngor os yw pobl yn ansicr am y llanw neu’r amodau ymdrochi.

Am ragor o wybodaeth am achubwyr bywyd a phatrolau’r RNLI, ewch i wefan yr RNLI

Cyngor yr RNLI i’ch cadw chi a’ch teulu’n ddiogel

Mae’n wych gweld cynifer o bobl yn mwynhau’r awyr iach unwaith eto – ac mae’r awyr iach mor llesol ag erioed ar ein baeau a’n traethau ysblennydd. Ond wrth i fwy o bobl fwynhau ein harfordir hardd rydym am sicrhau bod dim byd yn difetha eu hwyl.

Cyn i chi fynd i’r traeth neu blymio i’r môr unwaith eto, cymerwch gip ar y canllaw defnyddiol hwn a luniwyd gan yr RNLI a Gwylwyr y Glannau EM – gallai achub bywydau. Bydd yn eich helpu i ddeall baneri ac arwyddion y traeth, cerhyntau terfol a’r llanw, ac yn nodi peryglon megis defnyddio offer chwyddadwy yn y môr.

Dilynwch y ddolen hon i sicrhau eich bod chi a’ch teulu’n cadw’n ddiogel yr haf hwn!

Cerdded yn ddiogel ym Mae Abertawe

 1. Mae Llwybr Arfordir Gŵyr yn agos at ymyl y clogwyn mewn nifer o fannau. Er eich diogelwch eich hun – cadwch at y llwybr!
 2. Mae rhai mannau o Lwybr yr Arfordir yn destun llanwau uchel. Byddwch yn ofalus, mae’r llanw yn gallu newid yn gyflym iawn yma. Ar adegau eithafol, efallai bydd angen i chi aros nes bod y llanw’n mynd ar drai cyn parhau, neu efallai byddwch yn gallu defnyddio llwybr amgen. Peidiwch â cheisio nofio gan efallai y byddwch chi’n mynd i drafferthion.
 3. Mae rhai o’r llwybrau’n dilyn y ffordd am bellterau byr, ac yn aml does dim palmant ar gael. Cymerwch ofal wrth ddefnyddio’r adrannau hyn gan efallai na fydd y gyrwyr yn ymwybodol o’ch presenoldeb.
 4. Gwisgwch esgidiau a dillad addas bob tro ar gyfer yr amodau y byddech yn eu disgwyl ar gyfer yr adeg o’r flwyddyn.
 5. Os ydych chi mewn trafferth, ffoniwch 999 (112 ar ffôn symudol) a gofynnwch am wylwyr y glannau.
 6. dilynwch y Côd Cefn Gwlad ar bob adeg: cadwch eich ci ar dennyn ger da byw. Gadewch glwydi fel yr oeddent pan ddaethoch ar eu traws, ac ewch â’ch sbwriel adref gyda chi.