fbpx
Hoffem eich croesawu yn ôl i'n lleoliadau diwylliannol
Rhagor o wybodaeth

Wrth i gyfyngiadau COVID-19 barhau i gael eu llacio, mae nifer o’n lleoliadau diwylliannol a hamdden yn Abertawe’n dechrau ailagor ac ailddechrau gwasanaethau. Isod, gallwch ddod o hyd i’r newyddion diweddaraf ynghylch pa leoliadau sy’n ailagor, pryd y mae lleoliadau eraill yn bwriadu ailagor, ac unrhyw wybodaeth allweddol a newidiadau i’w gweithrediadau arferol.

Mae byw gyda COVID-19 yn golygu bod yn rhaid i ni newid ein trefniadau arferol. Felly, bydd normal newydd Abertawe yn cynnwys rhai newidiadau y mae angen i’n preswylwyr a’n hymwelwyr addasu iddynt.

Dilynwch y dolenni swyddogol isod i gael yr arweiniad a’r wybodaeth ddiweddaraf mewn perthynas â COVID-19. Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon gan ddefnyddio’r wybodaeth ddiweddaraf am deithio fel y bo’n briodol.

Gorchuddion Wyneb

Yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, bydd gorchuddion wyneb yn orfodol mewn mannau cyhoeddus dan do, megis siopau a thoiledau cyhoeddus. Mae plant dan 11 oed a phobl â chyflyrau iechyd wedi’u heithrio.

Sicrhewch eich bod chi’n dilyn yr arweiniad diweddaraf ac yn talu sylw i unrhyw arwyddion sydd ar gael mewn unrhyw le cyhoeddus dan do rydych chi’n ymweld ag ef. Rhagor o wybodaeth.

Llyfrgelloedd Abertawe

Mae llyfrgelloedd Abertawe ar agor ar gyfer pori a defnyddio cyfrifiaduron a’r rhyngrwyd. Gwiriwch fanylion llyfrgelloedd unigol i weld pa wasanaethau sydd ar gael. Mae holl lyfrgelloedd Cyngor Abertawe yn ddiogel o ran COVID, gyda mesurau glanhau ychwanegol a chyfnodau cwarantîn ar waith.

Mae gwasanaethau Clicio a Chasglu a gwasanaethau digidol fel adnoddau ar-lein, e-lyfrau, e-lyfrau llafar ac e-gylchgronau ar gael o hyd. Mae’r gwasanaeth Clicio a Chasglu wedi bod yn hynod boblogaidd gyda phreswylwyr Abertawe ac mae yma i aros – mae’r tîm yn llyfrgelloedd Cyngor Abertawe yma i’ch helpu i ddod o hyd i’ch hoff lyfrau neu i fod yn siopwyr llyfrau personol i chi. Os nad ydych yn barod i alw heibio’ch llyfrgell leol eto, gallwn drefnu i ddosbarthu llyfrau i garreg eich drws mewn modd sy’n ddiogel o ran COVID.

Cofiwch ymddwyn yn gyfrifol wrth ymweld â’n llyfrgelloedd. Bydd angen i chi wisgo mwgwd a chadw 2m ar wahân oddi wrth ymwelwyr eraill, gan ddiheintio’ch dwylo’n rheolaidd. Caiff yr holl lyfrau a ddychwelir eu cadw mewn cwarantîn am 72 awr cyn iddynt gael eu rhyddhau unwaith eto.

Hefyd, cymerwch gip ar dudalen Facebook Llyfrgelloedd Abertawe bob dydd Iau i gael mwynhau stori am 10.30am. Bydd yr Amser Rhigwm hynod boblogaidd ar gael am 10.30am ar ddydd Gwener ac maent eisoes yn cynllunio haf llawn hwyl ddigidol!

Gallwch weld yr holl wybodaeth ar-lein neu ffoniwch 01792 636464.

Oriel Gelf Glynn Vivian

Bydd Oriel Gelf Glynn Vivian yn ailagor o ddydd Mercher 26 Mai, gydag oriau agor llai a byddant ar agor am lai o ddiwrnodau i sicrhau bod yr Oriel yn ddiogel ar gyfer eich ymweliad nesaf. Bydd yr Oriel ar agor ddydd Mercher i ddydd Sul rhwng 10.30am a 4.00pm, gyda mynediad olaf am 3.30pm.

Mae mynediad am ddim o hyd, ond bydd rhaid i ymwelwyr archebu lle ar-lein ymlaen llaw.

Sicrhewch eich bod yn dilyn y canllawiau diweddaraf ac yn rhoi sylw i unrhyw arwyddion sydd ar waith mewn unrhyw le dan do rydych yn ymweld ag ef.

Ewch i Glynnvivian.com am ragor o wybodaeth.

Arddangosfa Dylan Thomas

Bydd Arddangosfa Dylan Thomas yn ailagor ddydd Iau 27 Mai, o ddydd Iau i ddydd Sul. Bydd system cadw lle newydd ar waith a gallwch gael mynediad o 10am. Mae’r newid dros dro hwn i’r oriau agor er mwyn caniatáu slotiau amser i ymwelwyr, sicrhau bod digon o le i gadw pellter cymdeithasol a chaniatáu amser i lanhau rhwng pob slot amser.

Gallwch archebu slot am ddim – trefnwch eich slot cyn i chi ymweld â ni drwy fynd i ar lein neu ffoniwch 01792 463980 o ddydd Mercher i ddydd Sul. Bydd slotiau ar gael i’w cadw cyn bo hir.

Er nad yw ein man dysgu ar agor eto, mae’r Llwybr i Blant ar gael – dewch â’ch pensil eich hun i’w gwblhau.

Ewch i DylanThomas.com am ragor o wybodaeth.

Amgueddfa Abertawe

Bydd Amgueddfa Abertawe yn ailagor ei drysau bendigedig i helwyr treftadaeth a meddyliau chwilfrydig o 8 Mehefin.

Bydd Amgueddfa Abertawe ar agor  ar ddydd Mawrth a dydd Mercher ac o ddydd Gwener i ddydd Sul, 10am – 3pm. Mae mynediad am ddim ond rhaid cadw lle o flaen llaw er mwyn sicrhau bod digon o le i allu cadw pellter cymdeithasol ac i osgoi siom.

Ewch i Amgueddfa Abertawe am ragor o wybodaeth.

Parklives

Mae Parklives yn ôl, dan arweiniad Tîm Chwaraeon ac Iechyd Cyngor Abertawe.

Yma i gynnig gweithgareddau ffitrwydd hwyl ac am ddim ym mharciau a mannau gwyrdd Abertawe, mae’n cynnig sesiynau wythnosol i oedolion yn ogystal ag wythnosau o weithgareddau hwyl i blant yn ystod gwyliau’r hanner tymor a gwyliau’r ysgol.

Rhagor o wybodaeth am Parklives.

Prom Abertawe

Bydd ein hamrywiaeth o atyniadau ar hyd prom hyfryd Abertawe ar agor mewn pryd i wneud yn fawr o heulwen yr haf!

Ydych chi’n ffansïo chwarae rownd neu ddwy o Golff Gwallgof? Mae Gerddi Southend ar agor rhwng 11am a 5pm ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau ysgol.

Mae Llyn Cychod Singleton bellach ar agor o 11am i 5pm bob penwythnos a thrwy gydol y gwyliau ysgol – cadwch lygad am y pedalos ceir newydd, lliwgar!

Gallwch hefyd oeri a chael hwyl yn y dŵr yn Lido Blackpill, sy’n agor ar 29 Mai, a bydd ar agor o 9am i 5pm bob dydd tan ddiwedd mis Awst.

Mae’r safleoedd yn gweithredu’n unol â Chanllawiau Llywodraeth Cymru ac mae’r mesurau priodol ar waith. Rhagor o wybodaeth am Brom Abertawe

Wrth i’r cyfyngiadau barhau i gael eu llacio ac wrth i’n lleoliadau ddechrau ailagor, cofiwch fod yn gyfrifol, yn ystyriol, dilynwch y cyfarwyddiadau diogelwch, a Joiwch Bae Abertawe. yn gyfrifol.