Wales National Pool Swansea

Mae rhywbeth at ddant pawb ym Mhwll Cenedlaethol Cymru Abertawe. Mae'n cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau dŵr.
Dewch i Fae Abertawe

Partner Swyddogol Dewch i Fae Abertawe
# 01792 513 513 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Wales National Pool Swansea


Cyfleusterau

Derbynnir cardiau Croeso i blant Cyfleusterau newid i fabanod Wheelchair access Croeso i deuluoedd Pwll dan do Lifft Parcio ar y safle Restaurant / Café Toiledau Dim smygu o gwbl Cyfleusterau cyfarfod Cludiant cyhoeddus tua 200m Toiled Hygyrch


Mae'r rhain yn cynnwys lonydd nofio i nofwyr cymwys; nofio hamdden i'r rhai nad ydynt yn gallu nofio a theuluoedd; amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd dŵr, gan gynnwys acwa-ymarfer, acwa-lladin a'n sesiynau nofio poblogaidd ar gyfer y treiathlon, sef 4 Tri a Tristars iau; a chyrsiau nofio i ddysgwyr o bob oedran a gallu, gyda chyrsiau ar gael yn ystod gwyliau'r ysgol.

Gan wybod y pwysau sydd ar gyllidebau teuluoedd, rydym yn cynnig tocynnau teulu (mynediad i hyd at 5 o bobl, sef 2 oedolyn a 3 phlentyn – mae cymarebau'n berthnasol) am £11.85 y gellir eu defnyddio yn ein sesiynau hamdden a sblasio a chwarae, gan gadw hwyl i deuluoedd yn fforddiadwy! Ar gyfer teuluoedd ifanc, mae ein sesiynau sblasio a chwarae yn y rhan 23m ar fore dydd Sul yn ffordd ddelfrydol i'ch plant ymgyfarwyddo â nofio, gyda'r pwyslais ar gael hwyl mewn amgylchedd diogel, gan fagu hyder a meithrin sgiliau wrth wneud hynny!

Gall eich pwll cenedlaethol gynnig rhywbeth at ddant pawb, ni waeth beth fo cynnydd eich taith i weithgareddau dŵr. P'un a ydych am gystadlu yn y Gemau Olympaidd neu Baralympaidd yn y dyfodol neu rydych newydd ddechrau cael hwyl yn y dŵr, gallwn eich helpu i wireddu'r breuddwydion hynny ...

Os hoffech gael hwyl yn ystod eich ymweliad, beth am roi cynnig ar ein sesiynau sblasio a chwarae, dosbarth ffitrwydd neu gadw lle ar ein cyrsiau carlam i oedolion a phlant yn ystod gwyliau'r ysgol? Gallwch fod yn acwa-actif yn eich pwll cenedlaethol!

Gallwch gael mwy o wybodaeth drwy fynd i www.walesnationalpoolswansea.co.uk

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu'n fuan!

Cyfeiriad post:
Sketty Lane
Swansea
SA2 8QG

Rhif ffôn:
# 01792 513 513   

Cyfeiriad e-bost:
@ enquiries@walesnationalpoolswansea.co.uk

Gwefan:
W www.walesnationalpoolswansea.co.uk

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Twitter

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Diwrnodau agored

MON
/
TUE
/
WED
/
THU
/
FRI
/
SAT
/
SUN
/

Oriau agor:

Open 6am - 10pm.

Gwybodaeth oriau agor:

The most up to date timetable information is on our website

Hygyrchedd

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.