Bank Farm Leisure Park

Parc Hamdden Bank Farm - y lleoliad gwyliau perffaith ar benrhyn Gŵyr
Croeso Cymru
* * *
# 01792 390228 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Bank Farm Leisure Park


Cyfleusterau

Derbynnir cardiau Cyfleusterau toiledau cemegol Croeso i blant Maes chwarae i blant Gwely crud ar gael Wheelchair access Mannau trydanol Adloniant nos Prydau nos ar gael Croeso i deuluoedd Siop fwyd / deithiol Teledu Freeview Silindrau nwy Twb poeth Pwll dan do Cyfleusterau golchi dillad Trwyddedig Llieiniau i’w hurio Cerddoriaeth fyw Parcio ar y safle Pwll awyr agored Anifeiliaid anwes drwy drefniant Parcio preifat Restaurant / Café Teledu lloeren Seibiannau byr ar gael Cawodydd Toiledau Wi-Fi Toiled Hygyrch


Designation

Parc Gwyliau, Teithio a Gwersylla


Mae Bank Farm, lle ceir 180 o leiniau ar gyfer pebyll, cerbydau cartref a charafanau, yn cynnig croeso cynnes i deuluoedd neu gyplau sydd am fwynhau'r hyn sydd gan Benrhyn Gŵyr i'w gynnig. Mae Bank Farm ym mhentref Horton, yn darparu lleiniau glaswellt a llawr caled, gyda neu heb gyflenwad trydan o 1 Mawrth 2018 i 6 Ionawr 2019.

Yn Bank Farm, mae bloc toiledau a chawodydd mewn man canolog. Cafodd ei adnewyddu'n llawn ar ddechrau 2016 ac mae'n cynnwys ystafelloedd i blant a rhieni. Mae ardal golchi llestri gyda dŵr twym am ddim ar gael ar un ochr o'r cyfleusterau toiled/cawod a cheir man gwaredu toiledau cemegol ar yr ochr arall. Mae pwyntiau dŵr amrywiol ar gael o gwmpas y safle ym mhob cae.

Mae ein Tŷ Clwb, gyda Wi-Fi am ddim a bar trwyddedig, yn cynnwys amrywiaeth eang o ddiodydd alcoholig a meddal i chi eu mwynhau wrth edrych dros Borth Einon a Bae Horton. Mae bwyd yn cael ei weini bob dydd gyda detholiad o brydau a byrbrydau sy'n darparu ar gyfer y teulu cyfan. Rydym yn cynnal adloniant rheolaidd trwy gydol y tymor gan gynnwys bingo, caraoce, adloniant byw a nosweithiau cwis. Mae gennym BT Sport a Sky yn Nhŷ'r Clwb fel nad ydych yn colli'r digwyddiadau chwaraeon diweddaraf.

Mae Bank Farm yn cynnig cyfleusterau i bobl o bob oedran. Wrth i chi gael hoe o ymweld ag atyniadau'r ardal, fel gwesteion Bank Farm gallwch ddefnyddio'r pwll cynnes awyr agored sy'n cael ei orchuddio gan do ôl-dynadwy, a hynny heb unrhyw gost ychwanegol, neu logi'r cwrt tenis maint llawn. Mae lle chwarae antur awyr agored yma ar gyfer y plant. Gall ein siop fach a'n golchdy ar y safle ddiwallu eich holl anghenion hanfodol. Mae Wi-Fi o safon hefyd ar gael am dâl bach.

Gallwn bellach ddarparu ar gyfer cynulliadau carfanau a phebyll am hyd at 5 niwrnod heb yr angen am ganiatâd cynllunio. Mae gan gae'r cynulliad hyd at 60 o bwyntiau trydan ac mae'r cyfleusterau toiled a'r cawodydd gerllaw.

Gwerthir carafanau sefydlog ar y safle hefyd; ewch i'r wefan neu cysylltwch â'r dderbynfa os oes gennych ddiddordeb.

Podiau Gwersylla Moethus - newydd o 2017. Mae'r pod yn 5.4 metr o hyd wrth 3 metr o led, gyda drws gwydr dwbl a ffenestr sy'n agor yn y cefn. Mae ganddo system llif aer unigryw, gwresogydd wal, microdon a thegell, teledu a chwaraewr DVD ac oergell fach, ac mae lle i 4 gysgu ynddo.

Ffoniwch y dderbynfa i logi un neu ewch i'r wefan a'r tudalennau cyfryngau cymdeithasol i gael y newyddion diweddaraf. Fe'ch cynghorir i archebu lle ymlaen llaw ar gyfer gwyliau banc neu wyliau ysgol.

Y pris i garafanau teithiol a phebyll yw £20.35 y nos.

Cyfeiriad post:
Horton
Gower
Swansea
SA3 1LL

Rhif ffôn:
# 01792 390228   

Cyfeiriad e-bost:
@ enquiries@bankfarmleisure.co.uk

Gwefan:
W www.bankfarmleisure.co.uk

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Twitter

Graddau Croeso Cymru
Croeso Cymru
* * *
Nifer y carafanau sefydlog: 0
Nifer y lleiniau i garafanau teithiol: 100
Nifer y lleiniau i bebyll: 80
Cyfanswm y lleiniau: 180
Prisiau yr wythnos o: £0.00
Pris y carafan teithio (yr wythnos): £29.35
Pris y pabell (y noson): £29.35

Misoedd ar agor

JAN
×
FEB
×
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Hygyrchedd

/ Gwell mynediad i bobl â nam symudedd

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.