fbpx
Gweld Mwy

Rydym yn dechrau croesawu pobl yn ôl i rannau o Abertawe, megis canol y ddinas a thraethau Langland a Chaswell, wrth i’r cyfyngiadau i reoli coronafeirws COVID-19 gael eu llacio gan bwyll yng Nghymru.  

Fodd bynnag, ar hyn o bryd mae’r neges gan Lywodraeth Cymru’n glir – dylech aros yn lleol, sy’n golygu teithio i’r lleoedd hyn os ydych chi’n byw o fewn 5 milltir ohonynt yn unig.  

Mae byw gyda COVID-19 yn golygu nad yw busnes fel arfer yn opsiwn. Felly, mae’n anochel y bydd  normal newydd Abertawe’n golygu rhai newidiadau y bydd yn rhaid i’n preswylwyr a’n hymwelwyr addasu iddyn nhw.  

Ar ddydd Gwener 25 Medi, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai cyfyngiadau symud lleol ar waith yn Abertawe o 6pm ddydd Sul 27 Medi.

Dilynwch y dolenni swyddogol isod i gael yr arweiniad a’r wybodaeth ddiweddaraf mewn perthynas â COVID-19. Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon gan ddefnyddio’r wybodaeth ddiweddaraf am deithio fel y bo’n briodol.

 

Gorchuddion Wyneb

Yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, o ddydd Llun (14 Medi) bydd gorchuddion wyneb yn orfodol mewn mannau cyhoeddus dan do, megis siopau a thoiledau cyhoeddus. Mae plant dan 11 oed a phobl â chyflyrau iechyd wedi’u heithrio.

Sicrhewch eich bod chi’n dilyn yr arweiniad diweddaraf ac yn talu sylw i unrhyw arwyddion sydd ar gael mewn unrhyw le cyhoeddus dan do rydych chi’n ymweld ag ef. Rhagor o wybodaeth

Llyfrgelloedd

Mae gwasanaethau’r llyfrgell yn ailddechrau mewn rhagor o safleoedd sy’n cynnwys y gwasanaethau canlynol:

Cliciwch ar y dolenni i gael rhagor o wybodaeth gan gynnwys pa lyfrgelloedd sy’n cynnwys y gwasanaethau.

O ddydd Llun 14 Medi bydd hi’n orfodol i wisgo mygydau wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do gan gynnwys llyfrgelloedd (mae eithriadau’n berthnasol i bobl benodol). Ni ddarperir mygydau wyneb yn unrhyw un o’n llyfrgelloedd felly bydd angen i chi ddod â’ch mwgwd eich hun. Darllenwch ragor am ein mesurau diogelwch.

 

Siopa

Mae masnachwyr sy’n gwerthu nwyddau nad ydynt yn hanfodol yn gallu agor yn awr yn Abertawe os oes ganddynt fesurau diogelwch addas ar waith i atal ymlediad COVID-19 a sicrhau diogelwch y cyhoedd. I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am siopa yng nghanol y ddinas.

Yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, o ddydd Llun (14 Medi) bydd gorchuddion wyneb yn orfodol mewn mannau cyhoeddus dan do, megis siopau a thoiledau cyhoeddus. Mae plant dan 11 oed a phobl â chyflyrau iechyd wedi’u heithrio.

Sicrhewch eich bod chi’n dilyn yr arweiniad diweddaraf ac yn talu sylw i unrhyw arwyddion sydd ar gael mewn unrhyw le cyhoeddus dan do rydych chi’n ymweld ag ef. Rhagor o wybodaeth

 

 

Diogelwch dŵr

Rydym wedi bod yn gweithio gyda’n partneriaid yn yr RNLI i sicrhau bod achubwyr bywyd ar gael ar ein traethau yn Langland (gan gynnwys Rotherslade), Caswell, Y Tri Chlogwyn a Phorth Einon. Am ragor o wybodaeth, ewch i abertawe.gov.uk/diogelwchdwrarytraeth

Amgueddfa a Oriel

Ar hyn o bryd, mae Amgueddfa Abertawe, Oriel Gelf Glynn Vivian, yr Archifau, Arddangosfa Dylan Thomas a’n llyfrgelloedd yn parhau i fod ar gau. 

Yn olaf, cofiwch…

ein bod ni’n wynebu hyn gyda’n gilydd ac mae gennym ddyletswydd i’n gilydd, sef bod yn gyfrifol ac yn ystyriol a dilyn cyfarwyddiadau diogelwch penodol.  

  • Aros gartref os ydych chi’n teimlo’n sâl, yn enwedig os oes gennych beswch parhaus, tymheredd uchel neu os ydych wedi colli’ch synnwyr blasu neu arogli.  
  • Cadw pellter cymdeithasol – cadw 2 fetr ar wahân 
  • Golchi dwylo’n rheolaidd am 20 eiliad neu fwy, yn enwedig cyn ac ar ôl bod allan.  
  • Rhaid gwisgo gorchudd wyneb mewn mannau chyoeddus dan do, megis siopau a thoiledau cyhoeddus. Mae plant dan 11 oed a phobl â chyflyrau iechyd wedi’u heithrio.

Rydym am i Abertawe fod yn lle diogel i’n preswylwyr a’n hymwelwyr pan fyddwn yn barod i’w croesawu yn ôl.

Joiwch Fae Abertawe. Yn gyfrifol.