fbpx
Sioe Awyr Cymru Gorffenaf 2-3
Rhagor o wybodaeth

Sioe Awyr Cymru 2022 – 2 a 3 Gorffennaf

Cynhelir Sioe Awyr Cymru 2022, sef digwyddiad i deuluoedd am ddim mwyaf Cymru, ar 2 a 3 Gorffennaf 2022 dros Fae Abertawe.

Disgwylir i sioe eleni fod yn ddigwyddiad gwych ar ôl seibiant o ddwy flynedd! Bydd yn cynnwys arddangosiadau ar y ddaear, awyrennau llonydd, arddangosfeydd a sioe awyr ardderchog.

Am fod rhagor o bobl yn dod i’r digwyddiad, ac i gynnal y digwyddiad yn ddiogel, bydd ardal y digwyddiad unwaith eto’n cynnwys rhan o Heol Ystumllwynarth a bydd angen cau nifer o ffyrdd i’n galluogi i wneud hyn.

Sioe Awyr Cymru Ffyrdd ar Gau


Digwyddiadau Mawr – Parc Singleton – 2022

 • Dydd Gwener, 29 Gorffennaf- Nile Rogers
 • Dydd Sadwrn, 30 Gorffennaf – Anne Marie
 • Dydd Sul, 31 Gorffennaf – Paul Weller
 • Dydd Sadwrn, 20 Awst – Escape

Bydd Swyddogion Trwyddedu o Gyngor Abertawe yn bresennol drwy gydol pob digwyddiad i fonitro lefelau cerddoriaeth ac i sicrhau y cedwir at amodau trwyddedu.

Hoffwn eich sicrhau y bydd gan gerbydau argyfwng fynediad ar bob adeg. Os bydd gennych unrhyw bryderon neu broblemau yn ystod penwythnos y digwyddiadau, gweithredir ein Llinell Gyswllt ar gyfer Preswylwyr a Busnesau’r Digwyddiad – 01792 635428 (2pm – 11pm ar ddiwrnod pob digwyddiad).


Nile Rogers – Dydd Gwener, 29 Gorffennaf

Orchard Live yn cyflwyno Nile Rogers yn fyw. Cynhelir y digwyddiad hwn ar waelod Parc Singleton.

 • Gatiau’n agor open 3pm
 • Adloniant o 4pm
 • Cyrffyw 11pm

Anne Marie – Dydd Sadwrn, 30 Gorffennaf

Orchard Live yn cyflwyno Anne Marie yn fyw. Cynhelir y digwyddiad hwn ar waelod Parc Singleton.

 • Gatiau’n agor 4pm
 • Adloniant o 6pm
 • Cyrffyw 11pm

Paul Weller – Nos Sul, 31 Gorffennaf

Orchard Live yn cyflwyno Paul Weller yn fyw. Cynhelir y digwyddiad hwn ar waelod Parc Singleton.

 • Gatiau’n agor 5pm
 • Adloniant o 5.45pm
 • Cyrffyw 11pm

Mynediad i Barc Singleton

 • Bydd gwaith i baratoi’r parc yn dechrau ddydd Llun, 25 Gorffennaf. Yn ystod y cyfnod adeiladu bydd Parc Singleton yn parhau i fod ar agor fel arfer, fodd bynnag bydd mynediad i rai ardaloedd yn gyfyngedig ac efallai bydd defnyddwyr y parc yn gweld cynnydd sylweddol o ran traffig cerbydau yn y parc. Dilynwch yr arwyddion cyfeiriol a diogelwch fel y bo’n briodol.
 • Yn ystod penwythnos y gyngerdd mae’r parc yn debygol o fod yn brysur iawn; fel dewis arall efallai bydd yn fwy cyfleus i breswylwyr ymweld â pharc gwahanol yn yr ardal leol.
 • Works to dismantle the concert arena will start immediately after the event. Weather permitting, the derig will be complete by the 4thAugust, although there will likely to be some repair works taking place after this

Cau ffyrdd, dargyfeiriadau a chyfyngiadau parcio

Er mwyn hwyluso’r digwyddiad a restrir uchod yn ddiogel bydd nifer o ffyrdd ar gau, a bydd dargyfeiriadau traffig a chyfyngiadau parcio ar waith yn yr ardal:

Cau ffyrdd – Dydd Gwener 29, dydd Sadwrn 30 a dydd Sul 31, Gorffennaf

 • Brynmill Lane (Rhwng Oystermouth Rd a’r Gylchfan ar Bryn Road): 12pm – 1am
 • Mumbles Road (Rhwng Sketty Lane a Gorse Lane): 10pm – 11.30pm

D.S. Amserau bras yw’r rhain.

Am resymau diogelwch ac i helpu symudiad traffig yn yr ardal, bydd yn rhaid i ni sicrhau nad yw cerbydau’n parcio ar rai ffyrdd, felly bydd cyfyngiadau parcio ar y ffyrdd hyn a chaiff cerbydau sydd wedi’u parcio yma eu halio ymaith.

Cynhelir mynediad i wasanaethau brys ar bob adeg.


Escape – Dydd Sadwrn, 20 Awst

Mae Climax Live yn cyflwyno noson gomedi ar y nos Wener a cherddoriaeth ddawns ar y dydd Sadwrn. Cynhelir y gyngerdd hon yng nghanol Parc Singleton.

 • Gatiau’n agor tua 3pm
 • Adloniant o tua 4pm
 • Cyrffyw 11pm

Mynediad i Barc Singleton

 • Bydd gwaith i baratoi’r rhan hon o’r parc yn dechrau ar 15 Awst. Yn ystod y cyfnod adeiladu bydd Parc Singleton yn parhau i fod ar agor fel arfer, fodd bynnag bydd mynediad i rai ardaloedd yn gyfyngedig ac efallai bydd defnyddwyr y parc yn gweld cynnydd sylweddol o ran traffig cerbydau yn y parc. Dilynwch yr arwyddion cyfeiriol a diogelwch fel y bo’n briodol.
 • Yn ystod penwythnos y gyngerdd mae’r parc yn debygol o fod yn brysur iawn; fel dewis arall efallai bydd yn fwy cyfleus i breswylwyr ymweld â pharc gwahanol yn yr ardal leol.
 • Yn ystod penwythnos y gyngerdd mae’r parc yn debygol o fod yn brysur iawn; fel dewis arall efallai bydd yn fwy cyfleus i breswylwyr ymweld â pharc gwahanol yn yr ardal leol.

Cau ffyrdd, dargyfeiriadau a chyfyngiadau parcio

Er mwyn hwyluso’r digwyddiad a restrir uchod yn ddiogel bydd nifer o ffyrdd ar gau, a bydd dargyfeiriadau traffig a chyfyngiadau parcio ar waith yn yr ardal.

Am resymau diogelwch ac i helpu symudiad traffig yn yr ardal, bydd yn rhaid i ni sicrhau nad yw cerbydau’n parcio ar rai ffyrdd, felly bydd cyfyngiadau parcio ar y ffyrdd hyn a chaiff cerbydau sydd wedi’u parcio yma eu halio ymaith.

Bydd y rhain yn cael eu cadarnhau yn nes at ddyddiad y digwyddiad.


Mae digwyddiadau ychwanegol ar raddfa lai yn cynnwys:-

 • Adventure Cinema – 15 – 17 Gorffennaf – gwaelod y parc
 • Race For life – 23 Gorffennaf – llwybrau amrywiol drwy’r parc
 • Oktoberfest – 28 – 29 Hydref – lleoliad i’w gadarnhau

Sŵn

Rydym yn gwerthfawrogi bod gan bawb lefelau goddefiant gwahanol o ran cerddoriaeth mewn digwyddiadau. Hoffwn eich sicrhau y byddwn yn rheoli lefelau sain y gerddoriaeth yn y cyngherddau hyn yn ofalus. Bydd swyddogion o Dîm Llygredd Sŵn y cyngor yn bresennol yn ystod y digwyddiadau a byddant yn gweithio’n agos gyda hyrwyddwyr y gyngerdd i sicrhau bod lefelau sain yn aros o fewn y cyfyngiadau y cytunwyd arnynt gynt.

Cynhelir gwiriadau sain cyfyngedig cyn pob cyngerdd (heb fod yn hwyrach na 9.00pm). Bydd cyrffyw sŵn ar waith o 11.00pm ar ddiwrnod pob digwyddiad.


Sbwriel ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Mae Cyngor Abertawe wedi bod yn gweithio gyda Heddlu De Cymru i lunio cynlluniau er mwyn mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal. Bydd timau o Wasanaeth Glanhau’r cyngor ar gael drwy gydol y penwythnos er mwyn mynd i’r afael ag unrhyw ardaloedd lle mae sbwriel yn broblem. Cynhelir gwaith glanhau trylwyr ar ôl pob cyngerdd.


Cyswllt

Os oes gennych ragor o gwestiynau, darllenwch y Cwestiynau Cyffredin ar y wefan yn gyntaf. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, anfonwch e-bost atom ar Special.Events@abertawe.gov.uk neu ffoniwch 01792 635428 yn ystod oriau swyddfa arferol. Dylid cyfeirio cwestiynau mewn perthynas â gwerthiant tocynnau ac argaeledd at hyrwyddwr y gyngerdd. Nid yw staff y cyngor yn gallu cael gafael ar docynnau nac ateb cwestiynau mewn perthynas â thocynnau.