Hygyrchedd

Llety Hygyrch

Mae’n rhaid i’r holl lety a restrir ar y wefan hon, fel rhan o’u proses raddio, roi Datganiad Mynediad i ni. Cliciwch ar dudalen darparwr y llety o’ch dewis a byddwch yn gweld y tab ‘Hygyrchedd’ yn y stribyn gwyrdd sy’n mynd ar draws y sgrîn. Cliciwch ar ‘LAWRLWYTHO DATGANIAD HYGYRCHEDD’ i ddangos PDF o’r datganiad llawn.


 

Toiledau i’r anabl

Mae mynediad i’r anabl yn 16 o 19 o’n toiledau cyhoeddus ar hyn o bryd. Mae’r cyngor hefyd yn darparu cyfleusterau RADAR mewn 15 safle.

Mae cynllun allweddi RADAR yn gynllun a gydnabyddir yn genedlaethol sy’n darparu mynediad i wasanaethau cyhoeddus o safon drwy ddefnyddio allwedd. Mae allweddi RADAR ar gael i’w prynu am £5 o wasanaeth Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe.pan ddangosir papur meddyg, neu rywbeth tebyg.


 

Changing Places

Gellir dod o hyd i doiledau Changing Places yn y mannau canlynol:

  • Cyfadeilad Hamdden yr LC (Heol Ystumllwynarth)
  • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau(Heol Ystumllwynarth)
  • Oriel Glynn Vivian
  • Gorsaf Drenau’r Stryd Fawr (Platfform Un)
  • Gorsaf Fysus Abertawe (Stryd Plymouth)
  • Canolfan Ddinesig ((Heol Ystumllwynarth))
  • Neuadd y Ddinas a Neuadd Brangwyn (Heol y De a’r Gogledd)
  • Ysbyty Treforys
  • Bae Caswell, Gŵyr (yn agor yn ystod haf 2019)

Lawrwythwch yr arweiniad Changing Places yma


 

Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe

Mae gwasanaeth Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe yng ngorsaf fysus newydd y ddinas ac mae’n darparu cyfarpar symudedd i bobl sy’n ymweld â chanol y ddinas.

Gall aelodau’r cyhoedd sydd ag anawsterau symudedd fenthyca cadeiriau olwyn arferol, cadeiriau olwyn â motor a sgwteri â motor o’r siop. Mae hyn yn caniatáu i’w aelodau siopa a mynd i gyfleusterau hamdden a masnachol yn yr ardal.

Mae maes parcio â 30 o leoedd wedi’i greu yn arbennig i ddefnyddwyr y gwasanaeth hefyd fel y gallant barcio eu cerbydau ger y lleoliad newydd.

Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe
Gorsaf Fysus Dinas Abertawe
Stryd Plymouth
Abertawe
SA1 3AR
Ffôn: 01792 461785
E-bost: swanseamobilityhire@swanseacitycentre.com
Gwefan: www.swanseacitycentre.com/visit/swansea-mobility-hire


 

Llogi Cyfarpar Symudedd y Mwmbwls

Mae Mumbles Mobility yn darparu gwasanaeth llogi arbenigol i’r rheiny sy’n ymweld â’r ardal.

Cwmni lleol yw Mumbles Mobility sy’n cynnig cadeiriau olwyn, sgwteri symudedd, cymhorthion cerdded a chyfarpar arall sy’n gallu helpu ymwelwyr i fod yn annibynnol.

Ffôn: 07707 244149
Email: sales@mumblesmobility.co.uk>
Web: www.mumblesmobility.co.uk


 

Traethau Hygyrch

Mae gan lawer o draethau ar Benrhyn Gŵyr fynediad da, cyfleusterau parcio i’r anabl a thoiledau hygyrch, gan gynnwys traeth Abertawe, Bae Langland, Bae Caswell, Bae Oxwich, Bae Horton a Phorth Einon.

Gellir hurio cadeiriau olwyn traeth AM DDIM gan Gyngor Abertawe drwy ffonio 01792 635718. Rhaid eu harchebu ymlaen llaw a’u codi o Neuadd y Ddinas SA1 4PE.

Ffoniwch ymlaen llaw er mwyn trefnu.

Mwy o wybodaeth am draethau hygyrch

 

Rhaid gweld, rhaid gwneud

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.