fbpx
Gwnewch Fae Abertawe'n Lle Hapus i chi yn 2021!
Gwyliwch y fideo

Fel cyrchfan cyfrifol, hoffai Bae Abertawe gefnogi diogelwch preswylwyr ac ymwelwyr â’r ardal.

*Diweddariad i Reoliadau Coronafeirws Cymru*

Mae Cymru’n symud allan o rybudd lefel pedwar, ac yn awr yn dechrau symud i lefel tri. O 12 Ebrill;

 • Bydd y rheol aros yn lleol yn cael ei disodli gan ardal deithio dros dro i Gymru gyfan, yn amodol ar sefyllfa iechyd y cyhoedd.
 • Bydd chwech o bobl o ddwy aelwyd wahanol, ac eithrio plant o dan 11 oed, yn gallu cyfarfod ac ymarfer corff yn yr awyr agored ac mewn gerddi preifat.
 • Caiff cyfleusterau chwaraeon awyr agored ailagor, gan gynnwys cyrtiau tenis, cyrsiau golff a lawntiau bowlio. Caiff uchafswm o bedwar o bobl o ddwy aelwyd gymryd rhan mewn gweithgareddau gan ddefnyddio cyfleusterau chwaraeon lleol.
 • Dilynwch reolau cadw pellter cymdeithasol gyda phobl nad ydych yn byw gyda nhw neu nad ydynt yn rhan o’ch swigen gefnogaeth.
 • Gwisgwch orchudd wyneb (os gallwch) ym mhob lleoliad cyhoeddus dan do.
 • Peidiwch â ffurfio aelwyd estynedig (mae oedolion sy’n byw ar eu pen eu hunain neu rieni sengl yn cael ymuno ag un aelwyd arall i greu swigen gefnogaeth).
 • Peidiwch â chwrdd dan do â neb ond y bobl rydych chi’n byw gyda nhw neu sydd yn eich swigen gefnogaeth.
 • Mae cyfyngiadau teithio ar deithio i mewn ac allan o Gymru’n cael eu codi. Bydd y cyfyngiadau cyfredol ynghylch dim teithio rhyngwladol ar gyfer gwyliau’n parhau ar waith.
 • Gall manwerthu nad yw’n hanfodol, gan gynnwys gwasanaethau cyswllt agos, ailagor.
 • Rhaid i leoliadau lletygarwch gau ac eithrio ar gyfer gwasanaethau cludfwyd neu ddanfoniadau
 • Bydd llyfrgelloedd Abertawe yn gallu ailagor, a hefyd yn cynnig gwasanaeth clicio a chasglu’n. Mwy o wybodaeth
 • Bydd lleoliadau ar gyfer digwyddiadau a chynadleddau, theatrau a neuaddau cyngerdd, atyniadau awyr agored a dan do i ymwelwyr, lleoliadau adloniant yn gorfod cau hefyd.
 • Bydd llety gwyliau hunangynhwysol, gan gynnwys gwestai â chyfleusterau en-suite a gwasanaeth ystafell, yn gallu ailagor i bobl o’r un aelwyd neu swigod cymorth.

Dilynwch y dolenni swyddogol isod i gael yr arweiniad a’r wybodaeth ddiweddaraf mewn perthynas â COVID-19. Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon gan ddefnyddio’r wybodaeth ddiweddaraf am deithio fel y bo’n briodol.

Isod ceir dolenni i wybodaeth ddynodedig ar gyfer ymwelwyr sy’n teithio i Abertawe a phreswylwyr y mae angen yr wybodaeth ddiweddaraf arnynt o ran newidiadau i’r ddinas.  Cymerwch amser i ddarllen yr wybodaeth hon i ddiogelu eich hun, eich teulu a’ch ffrindiau, yn ogystal â’r lle cymunedol y byddwch yn ei rhannu