fbpx

Mae’r ysgolion wedi cau ar gyfer yr haf, hwrê!

Os ydych chi’n meddwl tybed sut gallwch chi ddifyrru’r plant am 6 wythnos, peidiwch â phoeni – mae gan dîm Joio Bae Abertawe haf llawn digwyddiadau a gweithgareddau, darllenwch ymlaen i gael eich ysbrydoli! Cyfle i ennill camera!

Cymerwch gip ar ein tudalennau Digwyddiadau i weld y rhestr lawn o ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n cael eu cynnal.

Digwyddiadau chwaraeon

Dewch i roi cynnig ar amrywiaeth o chwaraeon yn Abertawe gyda thri digwyddiad chwaraeon gwych i chi eu mwynhau…

Ymunwch â ni ddydd Llun 1 Awst ym Mharc Chwaraeon Bae Abertawe ar gyfer cyfres insport: Gŵyl Parachwaraeon.

Mae’r digwyddiad yn cynnig cyfleoedd i blant o bob gallu gymryd rhan mewn chwaraeon sy’n amrywio o athletau i rygbi cadair olwyn ar ffurf sesiynau a gyflwynir gan gyrff llywodraethu campau cenedlaethol a chlybiau lleol.

Mae mynediad am ddim. I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn a’r ŵyl ehangach, ewch i www.parasportfestival.co.uk.

Cymryd rhan

Cyfres Para Treiathlon y Byd 2022 Volvo Abertawe

Byddwch yn rhan o hanes, wrth i baradreiathletwyr gorau’r byd – gan gynnwys pencampwyr Paralympaidd y Byd ac Ewrop – gystadlu yng Nghyfres Para Treiathlon y Byd 2022 Volvo Abertawe ddydd Sadwrn 6 Awst.

Glannau SA1 fydd y lle i fod i wylio Cyfres Para Treiathlon y Byd annibynnol gyntaf Prydain, yn ogystal â mwynhau’r adloniant byw ym mhentref y digwyddiad a chyfle i roi cynnig ar nofio a rhedeg drosoch chi’ch hun yn yr Acwathlon Anabledd GO TRI.

Rhagor o wybodaeth

IRONMAN 70.3 Abertawe

Mae’r cyffro’n cynyddu wrth i Abertawe baratoi i gynnal digwyddiad IRONMAN 70.3 cyntaf erioed Abertawe ddydd Sul 7 Awst.

Bydd bron i 2,000 o athletwyr rhwng 18 a 73 oed yn rhoi cynnig ar yr digwyddiad nofio, beicio a rhedeg heriol trwy Abertawe a Phenrhyn Gŵyr, gan gynnwys rhestr arbennig o dreiathletwyr proffesiynol rhyngwladol a fydd yn cystadlu i fod yn Bencampwr.

Dewch i ddangos eich cefnogaeth trwy gefnogi’r cystadleuwyr ar hyd y llwybr.

Rhagor o wybodaeth

Theatr Awyr Agored

Paratowch bicnic a dewch i ymlacio yn lleoliad darluniadol tir Castell Ystumllwynarth ar gyfer theatr awyr agored byw a noddir gan Home from Home ym mis Awst.

Mae Rapunzel (dydd Gwener 5 Awst) yn chwa o awyr iach i bob oedran, gan addo digonedd o hiwmor slapstic corfforol, pypedwaith a digon i gadw’r oedolion yn hapus hefyd.

The course of true love never did run smooth… mwynhewch berfformiad awyr agored o A Midsummer Night’s Dream (nos Iau 25 Awst), comedi fythol Shakespeare o gariad a brad, hud a thryblith.

Archebwch tocynnau

Tîm Chwaraeon ac Iechyd

Mae gan y Tîm Chwaraeon ac Iechyd amserlen sy’n llawn dop yr haf hwn. Gallwch ddod o hyd i’r amserlen wythnosol arferol ynghyd â chwaraeon dŵr, aml-gampau, gwersylloedd GemauStryd a mynyddfyrddio.

Mae hefyd wersylloedd chwaraeon cynhwysol, Boccia, pêl-fasged cadair olwyn a beicio gyda chydymaith. Mae digonedd o sesiynau beicio ar gael, gan gynnwys rhai BMX, beiciau cydbwysedd a beicio mynydd yn ogystal â chwaraeon dŵr a gwersylloedd UsGirls. Cymerwch gipolwg ar yr amserlen lawn yma.

Cadw lle

Zog and the Flying Doctors

Mae Zog yn cyrraedd Theatr y Grand Abertawe gyda chrash-bang-cnoc ar 5 a 6 Awst. Yn addas i blant 3+ oed.

Ynghyd â’i griw o Feddygon Hedegog, y Dywysoges Pearl a Syr Gadabout, maen nhw’n trin môr-forwyn â llosg haul, ungorn â chorn yn ormod, a llew â’r ffliw. Ond, mae gan ewythr Pearl, y Brenin, syniadau eraill ynghylch a ddylai tywysogesau fod yn feddygon.

Mae gennym gynnig gwych ar eich cyfer, gallwch gael £5 oddi ar bris tocyn gyda’r côd unigryw ENJOY.

Nid yw’r côd ar gael ar docynnau a brynwyd eisoes ac mae’n amodol ar argaeledd.

Archebwch ar-lein

Dinomania yn y Cwadrant

Dewch i weld y dinosoriaid yn meddiannu’r Cwadrant ddydd Llun 30 Awst rhwng 12.30pm a 3pm. Gallwch ddod wyneb yn wyneb â T-Rex, trichorn a felosiraptor dan arweiniad gofalus y Ceidwaid Dino dewr! Ond byddwch yn ofalus, gall y dinosoriaid hyn gynhyrfu felly byddwn yn eich cynghori i ddod i’r digwyddiad hwn ar eich menter eich hun… cawsoch eich rhybuddio!

Does dim angen cadw lle, dewch yn llu! Gallwch ddod o hyd i’r dinosoriaid ger Superdry a Krispy Kreme.

Bysus am ddim

Newyddion gwych! Mae’r gwasanaeth bysus am ddim yn dychwelyd ar gyfer yr haf! Bob dydd Gwener, dydd Sadwrn, dydd Sul a dydd Llun rhwng dydd Gwener 29 Gorffennaf a dydd Llun 29 Awst gallwch deithio i unrhyw le o fewn sir Abertawe am ddim! Gallwch fynd i’r dre, i’r traeth, i weld eich ffrindiau, teithio adre ar ôl mynd am dro hir neu fynd ar daith i ardal wahanol. Dewch i deithio!

Rhagor o wybodaeth

Story Trails

Dewch i Lyfrgell Ganolog Abertawe ar 10 ac 11 Awst rhwng 11am a 7pm i ddarganfod amrywiaeth o brofiadau realiti estynedig a rhithrealiti i’r teulu cyfan eu mwynhau.

Defnyddiwch fap rhithwir i archwilio straeon am eich ardal nas adroddwyd o’r blaen, a chymerwch ran mewn taith gerdded StoryTrails y gellir ymgolli ynddi.

Mae StoryTrails yn rhan o ‘UNBOXED: Creativity in the UK’, dathliad arloesol o greadigrwydd a gynhelir ar draws y DU yn 2022.

Find out more

Atyniadau Awyr Agored

Rydym yn croesi’n holl fysedd y bydd y tywydd braf yn barhau dros yr haf er mwyn i ni allu mwynhau’r atyniadau awyr agored ar hyd y prom. Beth am roi cynnig ar gêm o golff gwallgof, mynd ar gefn draig neu alarch ar y llyn cychod neu fwynhau sblashio yn y dŵr yn Lido Blackpill? Gallwch hyd yn oed fynd ar daith ar drên bach Bae Abertawe.

Atyniadau Awyr Agored

Castell Ystumllwynarth

Beth am fynd i Gastell Ystumllwynarth yr haf hwn a darganfod (neu ailddarganfod) hanesion cudd y castell gydag un o’u tywyswyr gwirfoddol profiadol o Gyfeillion Castell Ystumllwynarth? Ddydd Llun Gŵyl y Banc gwisgwch eich hoff ffrog dywysoges a pharatowch eich cleddyfau pren ar gyfer diwrnod o gwrdd a chyfarch cymeriadau a fydd yn cerdded o gwmpas y lle – bydd eich hoff gymeriadau o straeon tylwyth teg yno, gyda cherddoriaeth a straeon yn cael eu hadrodd drwy gydol y dydd.

Digwyddiadau Castell Ystumllwynarth

Mwynhau ysgrifennu yng Nghanolfan Dylan Thomas

Yr haf hwn, beth am fod yn greadigol yng Nghanolfan Dylan Thomas? Gallwch greu eich cymeriadau llyfr comig eich hun, creu cardiau post a nodiaduron i’w cadw, dylunio gêm fwrdd teithio neu ysgrifennu a darlunio eich stori haf eich hun mewn cyfres o weithdai ar thema darllediad radio Dylan, ‘Holiday Memory, sy’n adrodd stori Gŵyl y Banc mis Awst cofiadwy.

Hefyd ar gael i chi eu mwynhau yng Nghanolfan Dylan Thomas yw’r gweithgareddau hunanarweiniedig ‘Holiday Memory’, y llwybr i blant ‘Anifeiliaid Dylan’ sy’n mynd drwy’r arddangosfa gan archwilio bywyd a gwaith yr awdur, a theithiau tywys o Abertawe Dylan gan Gwmni Theatr Fluellen sy’n seiliedig ar berfformiad. Hefyd, mae’r tîm yn mynd â Sgwad Sgwennu’r Ifanc ar daith drwy’r ddinas gyda Llyfrgelloedd Abertawe!

Digwyddiadau Canolfan Dylan Thomas

Hwyl yr Haf ym Marchnad Abertawe

Pa le gwell i ymlacio gyda’ch plant yr haf hwn na Gardd y Farchnad ym Marchnad Abertawe? Boed law neu hindda, bydd gweithgareddau i gadw’r plant bach yn brysur tra eich bod chi’n mwynhau coffi neu rywbeth i’w fwyta. Fel cyfleuster sy’n croesawu cŵn, gallwch ddod â’ch ci hefyd!

Bob dydd Mawrth a dydd Iau bydd rhywbeth ar gael, o weithdai i baentio wynebau ac amser chwarae yng Ngardd y Farchnad.

Rhagor o wybodaeth

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dewch i fwynhau ac archwilio Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn ystod ein horiau agor estynedig bob dydd Iau o 21 Gorffennaf – 1 Medi.

Gyda’r amgueddfa ar agor tan 9pm bob dydd Iau bydd gennych fwy o amser i gwrdd am goffi, crwydro’r arddangosfeydd, dysgu am orffennol diwydiannol Cymru yn yr amgueddfa a hefyd rhoi cynnig ar wneud rhaffau a phrintio llythrennau ar y wasg argraffu haearn hynaf yn Cymru.

Rhagor o wybodaeth

Cyfle i ennill camera

Cofrestrwch ar gyfer ein cystadleuaeth haf am gyfle i ennill camera Kodak Mini Shot Instant! Gallwch dynnu lluniau o’r hwyl y byddwch chi’n ei chael yr haf hwn yn Abertawe a’u hargraffu’n syth!

Gallwch dynnu lluniau a’u hargraffu unrhyw bryd ac unrhyw le gyda’r Kodak Mini Shot 2 Retro! Argraffwch nhw’n syth o’r camera neu cysylltwch ef â dyfais symudol drwy Bluetooth i argraffu lluniau o’r oriel luniau’n gyflym ac yn ddi-drafferth.

Cofrestrwch nawr