fbpx
Gwnewch Fae Abertawe'n Lle Hapus i chi yn 2021!
Gwyliwch y fideo
BLOG | March 31, 2021

Mae angen i bob un ohonom ailddarganfod ein Lle Hapus eleni, neu hyd yn oed dod o hyd i un newydd....

Ble mae eich Lle Hapus chi?  Ai lle penodol yw? Bod yng nghwmni rhywun rydych chi’n ei garu neu feddylfryd lle rydych chi’n teimlo’n ymlaciedig ac yn ddi-straen?

Ein nod yw helpu cynifer o bobl â phosib i ddod o hyd i’w Lle Hapus yn 2021 – yma ym Mae Abertawe!

Felly pan fyddwn yn gallu teithio eto, ac yn sylweddoli na allwn wneud y cyfan ar yr un pryd, rydym am roi’r holl wybodaeth angenrheidiol i chi fel y gallwch wneud eich Lle Hapus yn realiti!

Gwyliwch y fideo!

Gadewch i ni ystyried beth yw ein Lle Hapus – oes fformiwla cyfrinachol ar gael? Nac oes yn ôl pob tebyg – mae’n rhywbeth sy’n unigryw i chi, ond mae gennym rai syniadau i’ch helpu i ddod o hyd i’ch Lle chi…

Hwyl – dyna’r cynhwysyn cyntaf sydd ei angen ar bawb…

Awyr iach – awyr iach ffres, a llawer ohoni, lawr ar lan y môr…

Presennol – byw yn yr eiliad, mwynhau’r eiliad a threulio amser yn ei gwerthfawrogi…

Unigryw – Lle Hapus sy’n unigryw i chi, rhywle cysurus lle gallwch gwtsio lan…

Seibiant – saib arbennig mewn lleoliad hyfryd… sy’n arbennig i chi yn unig.

Dyna’n rhestr wirio ni – ewch ati i gymharu’r rhestr â’n dewislen gwyliau isod nes i chi ddod o hyd i’r cyfuniad perffaith i roi gwên ar eich wyneb – dyna chi, mae eich Lle Hapus yn agosach nag yr ydych chi’n meddwl!

 

Lleoliad, lleoliad

 

Yr arfordir, cefn gwlad neu wyliau yn y ddinas? Neu beth am roi cynnig ar bob un ohonynt – a mwynhau hufen iâ ar yr un pryd? Gallwch ddechrau ym mae hyfryd dinas Abertawe – yna, beth am fynd i bentref bach y Mwmbwls? Ar ôl hynny, gallwch syllu ar draethau godidog penrhyn Gŵyr (tua 40 munud yn y car i gyrraedd y man pellaf), felly mae’n wir, gallwch gael eich hufen iâ a’i fwyta!

 
Rhagor o wybodaeth

Eich dewis chi yw hi

 

Mae gwasanaeth hunanarlwyo’n golygu y gallwch wneud yr hyn yr hoffech ei wneud, pryd bynnag yr hoffech. Pitsa i frecwast? Pam lai! O bodiau gwersylla crand moethus i fythynnod cysurus yng nghefn gwlad, mae ein llety hunanarlwyo’n barod i fynd ac yn awyddus iawn i’ch croesawu – a dweud y gwir, maen nhw’n Barod Amdani! Mae hyn yn golygu eu bod wedi gweithio’n galed i ddilyn canllawiau’r Llywodraeth a diwydiant COVID-19 ac wedi cynnal asesiad risg. Felly gallwch ymlacio a mwynhau eich arhosiad gyda hyder.

 
Rhagor o wybodaeth

Rhywbeth blasus i fynd!

 

P’un a hoffech chi gael cappuccino, paratoi picnic neu gael pryd o fwyd rhamantus i ddau – mae nifer o’n bwytai a’n caffis blasus yn cynnig gwasanaeth cludfwyd clicio a chasglu, sy’n berffaith ar gyfer eich gwyliau ‘eich ffordd chi’ yn eich Lle Hapus! (bydd dim angen i chi olchi unrhyw lestri chwaith!)

 
Rhagor o wybodaeth

 

Mwynhau’r awyr agored

 

Mae’n gwneud i chi deimlo’n dda, y profiad o deimlo’r tir o dan eich traed a syllu ar yr awyr las uwchben – anadlwch yn ddwfn a dywedwch ‘helô, Lle Hapus!’ Gallwch fyw yn yr eiliad honno dipyn yn hirach drwy grwydro ar hyd Llwybr Arfordir Gŵyr neu fynd am dro drwy’r coetir. Beth am ddysgu sut i hedfan barcut, chwarae boules ar y traeth neu fynd am dro law yn llaw yn y tywod…

 
Rhagor o wybodaeth

 

A’r newyddion da? Bydd yr atgofion Lle Hapus hynny ar gael i chi pan fyddwch am eu profi eto – does dim angen tanysgrifio! Rhowch wên i ni!

 

Rydyn ni wrth ein boddau i’ch gweld chi, ond gwiriwch eich canllawiau llywodraeth leol cyn cynllunio’ch gwyliau a chyn i chi deithio … Dewch i Fae Abertawe. Yn gyfrifol.

llyw.cymru/coronafeirws

gov.uk/coronavirus