fbpx
Parklives- weithgareddau difyr a ddim yn eich parc lleol
Rhagor o wybodaeth

Mae’r gwanwyn wedi cyrraedd ac rydym wedi dod â holl ddigwyddiadau, gweithgareddau a hwyl y Pasg ynghyd i’ch helpu i Joio Bae Abertawe’r Pasg hwn! Felly darllenwch ymlaen i ddod o hyd i weithgareddau difyr i deuluoedd, gweithdai ar-lein am ddim, sut i gael mynediad at eich hoff lyfrau o’ch llyfrgelloedd lleol a hyd yn oed taflenni gweithgareddau ar thema’r Pasg y gellir eu lawrlwytho am ddim!

Gweithgareddau ar Thema’r Pasg yng Nghanolfan Dylan Thomas

Y Pasg hwn, ymunwch yn ein gweithgareddau sy’n dilyn thema cerdd Dylan Thomas, ‘Here in this spring’. Gallwch greu papur ysgrifennu ac amlenni wedi’u haddurno ar gyfer eich llythyrau neu’ch cerddi eich hun, creu cerdd weledol o wrthrychau yn eich cartref neu’r tu allan, a chael hwyl gyda’n chwilair a’n templed cerdd acrostig! Hoffem weld y pethau rydych chi’n eu creu – cofiwch ein tagio ar Twitter, ac yn Facebook  neu e-bostiwch dylanthomas.lit@abertawe.gov.uk

Hwyl y Pasg yn Llyfrgelloedd Abertawe

Mae gan Lyfrgelloedd Abertawe restr wych o weithgareddau i’ch cadw chi’n brysur dros wyliau’r Pasg – daw pob un ohonyn nhw o lyfrgelloedd Pontarddulais a Chlydach a fydd yn mynd yn gyfrifol am gyfryngau cymdeithasol am bythefnos.

Ymunwch â Llyfrgell Pontarddulais ar-lein ar gyfer Amser Rhigwm, amser stori a chrefftau bwnis sbonciog arbennig iawn. Bydd Llyfrgell Clydach yn lledaenu hapusrwydd y gwanwyn gydag wythnos lawn o weithgareddau i’ch annog i fynd allan i’r awyr agored gydag elfen lenyddol.

Bydd digon o’n cynnwys arferol gan gynnwys adolygiadau llyfrau a blog newydd sbon, a lansiwyd ym mis Mawrth sy’n cynnwys “Trysorau Llyfrgelloedd Abertawe” poblogaidd.

Bydd Llyfrgelloedd Abertawe’n cynnig ei gwasanaeth Clicio a Chasglu gwych yn ystod gwyliau’r Pasg felly gallwch gasglu’ch llyfrau o hyd – Bydd yr holl lyfrgelloedd ar gau Ddydd Gwener y Groglith a Dydd Llun y Pasg felly sicrhewch eich bod chi’n cymryd cip ar yr e-lyfrau a’r e-lyfrau llafar y gallwch eu lawrlwytho AM DDIM o Borrowbox ac RB Digital.

Gallwch weld yr oriau agor cyfredol a’r diweddaraf am yr holl wasanaethau y mae eich llyfrgell leol yn eu cynnig ar y wefan Llyfrgelloedd Abertawe.

.

Mwynhewch eich parc lleol

Y Pasg hwn, gwnewch yn fawr o’r diwrnodau sych, heulog a mwynhewch y mannau awyr agored gwych. Rydym yn ffodus iawn fod gennym dros 50 o barciau a gerddi hyfryd, ac mae llawer ohonynt ar ein carreg drws – ac mae llawer o ffyrdd i’w mwynhau.

P’un a ydych am fynd am dro hamddenol, cynyddu nifer eich camau wrth fynd â’r ci am dro, creu cwrs rhwystrau eich hun, ymarfer neu ddysgu sgil newydd, neu am edmygu harddwch y gwelyau blodau lliwgar, mae parc yn agos i chi

 

 

Golff Gwallgof Gerddi Southend a Singleton

Y Pasg hwn gallwch fwynhau ambell gêm o golff gwallgof yng Ngerddi Southend a Singleton.

Oriau Agor (Dydd Sadwrn 27 Mawrth tan ddydd Sul 11 Ebrill)

  • 11am – 5pm yn ddyddiol

Y prisiau ar gyfer y ddau safle yw:-

  • Safonol: £3.15
  • Consesiwn: £2.65
  • PTL: £2.10

Mae’r ddau safle’n gweithredu yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ac mae’r mesurau priodol ar waith. Mae’r llyn cychod ar gau ar hyn o bryd.

Amser Cystadleuaeth!

Dewch i fod yn Dditectif Carreg Drws a chael cyfle i ennill pecyn gŴYch y Pasg!

Eich her chi yw edrych ar eich ardal leol eto ac ailddarganfod yr hanesion coll, boed hynny drwy weithgareddau creadigol neu drwy chwilfrydedd – rydym yn sicr y byddwch yn dechrau gweld ein cymdogaethau mewn ffordd wahanol ac yn defnyddio ein hadnoddau i ddatgelu hanesion coll!

Cymerwch ran yn ein cystadleuaeth y Pasg

Hwyl y Pasg gyda’r Glynn Vivian

Mae digon o hwyl ar gael gyda’r Glynn Vivian y Pasg hwn! Gyda gweithgareddau difyr, creadigol i’w gwneud gartref, a dau weithdy crefft byw, newydd am ddim y gall teuluoedd eu dilyn, mae digon i gadw’ch artistiaid ifanc yn brysur yn ystod hanner tymor y Pasg!

Ddydd Mawrth 30 Mawrth o 10.30am gallwch ymuno â’r tîm ar gyfer Diwrnod Gŵyl y Pasg i Deuluoedd – a fydd yn cynnwys cwisiau, gemau, gweithdy creu pypedau – a gallwch gymryd rhan yn eu sioe bypedau ryngweithiol gyntaf ar Zoom!

Yna, ddydd Mercher 31 Mawrth o 11am, bydd yr Artist Cyswllt Mary Hayman a’r printiwr a’r dyluniwr lleol Nylah Mak ar gael i’ch tywys drwy greu eich gwaith celf amlgyfrwng eich hun gan ddefnyddio technegau paentio a phrintio gyda thatws yn ein Gweithdy Creadigol i Blant.

I gael rhagor o wybodaeth ac i weld eu holl weithgareddau a syniadau ar gyfer pob oedran, ewch i wefan yr oriel – gallwch ddysgu sut i ddylunio’ch tŷ gwydr eich hun, sut i greu gêm fwrdd i’w chwarae gyda’ch teulu a mwy!

Gwnewch eich Amgueddfa eich hun

Oes gennych gasgliad neu stori i’w hadrodd? Gallwch wneud eich amgueddfa eich hun mewn blwch neu arddangos eich gwrthrychau ar fwrdd neu fan addas arall. Dewiswch eich thema a cheisiwch weld a allwch gysylltu’r gwrthrychau ynghyd mewn ffordd ddiddorol.

Efallai eich bod bob amser wedi casglu pethau am ei fod yn hwyl. Meddyliwch am sut gallech eu harddangos yn eich amgueddfa’ch hun a meddyliwch am beth allech chi ei ddweud am y gwrthrychau i adrodd eu hanes. Cofiwch roi enw i’ch arddangosfa.

Mae Park Lives yn ôl!

Rydym mor gyffrous i fod yn ôl mewn parciau a mannau agored lleol i gyflwyno amrywiaeth o sesiynau ParkLives i chi. P’un a yw eich plant yn hoffi aml-gampau, sgiliau tenis neu feiciau cydbwyso, mae amserlen lawn i chi ddewis ohoni! Os nad oes awydd arnoch ymuno mewn sesiwn awyr agored eto, mae’r tîm Chwaraeon ac Iechyd hefyd yn cynnal sesiynau Zumba, Cylchedau, Cylchedau ysgafn a chylchedau i’r teulu ar-lein dros Zoom.

Rhaid cadw lle ar gyfer yr holl sesiynau, mae’r holl wybodaeth ar gael yma www.abertawe.gov.uk/parklives

Gweithgareddau’r Pasg

P’un a ydych chi’n aros gartref, yn aros yn lleol neu’n crwydro ychydig ymhellach dros wyliau’r Pasg, dyma daflenni gweithgareddau difyr i gadw’ch rhai bach yn brysur wrth iddynt aros am fwni’r Pasg! Gallwch eu lawrlwytho a’u mwynhau am ddim!